Dodávky - 449307-2022

17/08/2022    S157

Slovensko-Bratislava: Nábytok

2022/S 157-449307

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Majerská
E-mail: zuzana.majerska@minv.sk
Telefón: +421 250944567
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445844
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29446/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kancelársky nábytok, kovový nábytok a interiérové vybavenie DNS

Referenčné číslo: 29446
II.1.2)Hlavný kód CPV
39100000 Nábytok
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým kancelárskeho nábytku, kovového nábytku, interiérového vybavenia, kancelárskych stoličiek, kresiel a regálových systémov, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 889 840.38 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30190000 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
39000000 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
39112000 Stoličky
39112100 Jedálenské stoličky
39113000 Rôzne sedadlá a stoličky
39113100 Kreslá
39113200 Lavice s operadlom
39113700 Podložky pod nohy
39120000 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39122000 Skrine a knižnice
39131000 Kancelárske police
39132100 Archivačné skrine
39136000 Vešiaky na kabáty
39134000 Nábytok k počítaču
39151000 Rozličný nábytok
39142000 Záhradný nábytok
39143112 Matrace
39143310 Konferenčné stolíky
39151100 Regály
39254120 Nástenné hodiny
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Plnenia budú odovzdávané/realizované na území Slovenskej republiky. Konkrétne miesta dodania predmetu konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je dodávka predovšetkým kancelárskeho

nábytku, kovového nábytku, interiérového vybavenia, kancelárskych stoličiek, kresiel a regálových systémov, ktoré sú

bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 391, 301, 390 a 392. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj

iný konkrétny kód CPV z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov a služieb,

ktoré spadajú do uvedených CPV skupín.

Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v

mieste dodania a montáže v mieste dodania. Záruka na dodaný tovar bude dodržiavaná v súlade s obchodným

zákonníkom. Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych výzvach v rámci DNS.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, Výzva na predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 4 predmetných súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov. Túto informáciu verejný obstarávateľ vždy zverejní vo výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/09/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Dynamický nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

2. Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je registrovaný v systéme JOSEPHINE je povinný sa registrovať v JOSEPHINE na webovom sídle https://josephine.proebiz.com. Hospodársky subjekt má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

3. Pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29446/summary. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29446/summary.

5. V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať, verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

6. Zábezpeka ponuky sa môže vyžadovať pri zadávaní konkrétnej zákazky vo výške stanovenej v zmysle § 46 ods.3 zákona v EUR. Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky

7. Verejný obstarávateľ v tomto DNS môže vyžadovať, aby sa ponuky ku konkrétnym zákazkám v rámci DNS predkladali vo forme elektronického katalógu, resp. aby ponuky obsahovali elektronický katalóg.

Elektronický katalóg umožňuje záujemcom po zaradení do DNS predkladať ponuky automatizovaným spôsobom. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač má možnosť vyplniť požadované údaje elektronického katalógu (konkrétny názov položky, jednotková cena bez DPH, jednotková cena s DPH), ktoré po vyhlásení konkrétnej zákazky s použitím výberu z elektronického katalógu systém JOSEPHINE automaticky spracuje do podoby ponuky. Takto pripravenú ponuku zaradený záujemca skontroluje a predloží v lehote na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ po zaradení záujemcov do zriadeného DNS poskytne každému zaradenému záujemcovi informácie a podklady pre vyplnenie príslušnej časti SPEED KATALÓGU (elektronický katalóg). Každý záujemca zaradený do DNS má možnosť vyplniť v systéme JOSEPHINE neverejnú časť elektronického katalógu, do ktorej uvedie identifikáciu konkrétneho tovaru, ktorý predpokladá ponúknuť v následne vyhlásených zákazkách a cenu, ktorú v týchto zákazkách zamýšľa ponúknuť. Tieto informácie sú neverejné, verejný obstarávateľ takto vložené informácie nevidí.

Elektronický katalóg obsahuje technické špecifikácie jeho jednotlivých položiek. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. aktualizáciu elektronického katalógu. Aktualizovaný katalóg bude sprístupnený všetkým záujemcom zaradeným do DNS.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/08/2022