Suministros - 449310-2020

Submission deadline has been amended by:  471707-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Equipo de red

2020/S 187-449310

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Dirección postal: ul. Energetyczna 4
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 53-330
País: Polonia
Persona de contacto: Janusz Semp
Correo electrónico: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl
Teléfono: +48 717987949
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.wroclaw.sa.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: sąd
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie urządzeń typu Next Generation Firewall – służącego do zabezpieczenia poszczególnych sieci logicznych wraz z systemem zarządzania.

Número de referencia: Z-2502-5/20
II.1.2)Código CPV principal
32420000 Equipo de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie urządzeń typu Next Generation Firewall – służącego do zabezpieczenia poszczególnych sieci logicznych wraz z systemem centralnego zarządzania.

Przedmiot umowy obejmuje dostawę urządzeń oraz udostępnienie Zamawiającemu na wyłączność kluczy autoryzacyjnych wraz z doręczeniem wymaganych dokumentów, wystawionych przez producenta systemu, uprawniających do korzystania ze wskazanych subskrypcji zgodnie z prawem.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32424000 Infraestructura de red
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie urządzeń typu Next Generation Firewall – służącego do zabezpieczenia poszczególnych sieci logicznych wraz z systemem centralnego zarządzania.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych (nieużywanych, nieregenerowanych, niefabrykowanych) urządzeń, wolnych od wad oraz pochodzących z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski lub rynek Unii Europejskiej oraz udostępnienie Zamawiającemu na wyłączność kluczy autoryzacyjnych wraz z doręczeniem wymaganych dokumentów, wystawionych przez producenta systemu, uprawniających do korzystania ze wskazanych subskrypcji zgodnie z prawem.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje także 2 vouchery szkoleniowe ważne co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Raport Gartnera / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Policy Base Routing (PBR) / Ponderación: 7
Criterio de calidad - Nombre: Logiczne instancje / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Wirtualne routery / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Syslog / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: Reguły polityki / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 18/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Nie dotyczy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie doświadczenia:

1. Wykonawca należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy) obejmujące dostawę urządzeń bezpieczeństwa o wartości co najmniej 1 200 000 PLN brutto oraz dostawę do co najmniej 2 lokalizacji zrealizowanych do jednego odbiorcy.

2. W zakresie dysponowania osobami:

Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom:

specjalista ds. sieci:

I. posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub wykształcenie wyższe techniczne;

II. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej;

III. brał udział jako osoba odpowiedzialna za zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury sieciowej (przełączniki, routery, firewalle) w projekcie informatycznym (zakończonym i odebranym przez zlecającego) o wartości co najmniej 1 200 000,00 PLN brutto, przynajmniej przez połowę okresu trwania tego projektu;

IV. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie administrowania oferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia na poziomie co najmniej Professional.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z projektem umowy zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 124, pokój nr 49 (III piętro)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępować powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 lub 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020