Suministros - 449313-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Stalowa Wola: Combustibles

2020/S 187-449313

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
Dirección postal: ul. Ofiar Katynia 30
Localidad: Stalowa Wola
Código NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Código postal: 37-450
País: Polonia
Persona de contacto: Edyta Wermińska
Correo electrónico: Sekretariat@pksstwola.com.pl
Teléfono: +48 158425811
Fax: +48 158442773
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pksstwola.com.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.pksstwola.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka prawa handlowego.
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi publicznego transportu autobusowego

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.

Número de referencia: ZP1/PKS/2020
II.1.2)Código CPV principal
09100000 Combustibles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw:

— ekologiczny olej napędowy standard,

— benzyna bezołowiowa PB 95,

— benzyna bezołowiowa PB 98,

— olej napędowy grzewczy lekki.

Do stacji pali PKS w Stalowej Woli S.A. zlokalizowanych w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25d, POLSKA oraz w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30, POLSKA. Dostarczone paliwa muszą być zgodne z wymaganiami polskich norm, jak również wszelkich przepisów określających wymagania jakościowe paliw płynnych. Oferowane paliwa musza spełniać wymagania z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015 r. poz. 1680).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
60100000 Servicios de transporte por carretera
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stalowa Wola. POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby PKS w Stalowej Woli S.A.:

1) obiekt I – Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A., zlokalizowana w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Portowego Wzgórza 25d, POLSKA, wyposażona w zbiorniki:

— 2 zbiorniki podziemne na Pb 95 o pojemności 20 200 dm3 każdy,

— 1 zbiornik podziemny na Pb 98 o pojemności 9 800 dm3,

— 2 zbiorniki podziemne na ON o pojemności 1 x 20 000 dm3 i 1 x 19 570 dm3,

— 1 zbiornik podziemny na olej napędowy grzewczy o pojemności 9 950 dm3;

2) obiekt II – Stacja Paliw PKS w Stalowej Woli S.A., zlokalizowana w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30, POLSKA, wyposażona w zbiorniki:

— 1 zbiornik podziemny na Pb 95 o pojemności 10.000 dm3,

— 3 zbiorniki podziemne na ON o pojemności 2 x 20 000 dm3 i 1 x 10 000 dm3,

— 1 zbiornik podziemny na olej napędowy grzewczy o pojemności 10 000 dm3.

Minimalna wielkość planowanych zamówień paliw:

— ekologiczny olej napędowy – standard – 2 150 000 litrów,

— benzyna bezołowiowa Pb 95 – 760 000 litrów,

— benzyna bezołowiowa Pb 98 – 40 000 litrów,

— olej napędowy grzewczy lekki – 8 000 litrów.

Maksymalna wielkość palowanych zamówień paliw:

— ekologiczny olej napędowy – standard – 3 800 000 litrów,

— benzyna bezołowiowa Pb 95 – 1 500 000 litrów,

— benzyna bezołowiowa Pb 98 – 80 000 litrów,

— olej napędowy grzewczy lekki – 16 000 litrów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wysokość wadium – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 755).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży należy dołączyć wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej trzech głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (opracowanie własne). Za główne dostawy odpowiadające rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się dostawy paliw o wartości min. 10 000 000,00 PLN brutto.

Uwaga: Proszę w przedmiotowym wykazie przedstawić jedynie główne usługi w celu wykazania się doświadczeniem zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Zamawiający nie wymaga podania wszystkich usług.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 30, POLSKA, świetlica pokój numer 2 (parter).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

12 miesięcy

VI.3)Información adicional:

Zamawia. przewiduje stosow. procedury określonej w art.24aa ustawy Pzp. Zamaw. wymaga złożenia przez Wykon., którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyzn. przez Zamaw. terminie:

a) aktualną koncesję na prowadz. działaln. w zakresie obrotu paliwami stanow. przedm. zamów. zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 755);

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działaln. gospod., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystaw. nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp;

c) kopie obowiąz. polisy OC z tytułu prowadz. działaln. gospod. związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej min. 2 000 000,00 PLN. wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezp. w okresie realizacji zamówienia /2021/;

d) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej trzech głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem term. składania ofert albo wniosków o dopuszczenie zamówienia, a jeżeli okres prowadz. działaln. jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (opracowanie własne). Za główne dostawy odpowiad. rodzajem i wartością dostawom stanow. przedm. zamów. uznaje się dostawy paliw o wartości min. 10 000 000,00 PLN brutto.

Uwaga: Proszę w przedmiot. wykazie przedst. jedynie główne usługi w celu wykazania się doświadcz. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Zamaw. nie wymaga podania wszystkich usług;

e) aktualne zaświadcz. właściwego Naczeln. Urzędu Skarbowego, potwierdz., że Wykon. nie zalega z opłacaniem podatków, wystaw. nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład. ofert albo wniosków o dopuszcz.do udziału w postęp. lub innego dokumentu potwierdz., że Wykonaw. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spr. spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f) aktualne zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postęp., lub innego dokum. potwierdz., że Wykon. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualn. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g) aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez Zamaw. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy Pzp, wystaw. nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem term. skład. ofert albo wniosków o dopuszcz.do udziału w postępow.;

h) oświad., że Wykon. nie należy do grupy kapit. albo w sytuacji gdy Wykon. należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsum (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 798), złożyli odrębne oferty – że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonaw. (Zał. nr 4 do SIWZ);

i) oświad. Wykon.o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobieg. zakazu ubiegania się o zamów. publiczne;

j) oświad. Wykon.o braku wydania wobec niego prawom. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ.;

k) ośw. o (...)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020