Suministros - 449316-2020

Submission deadline has been amended by:  475818-2020
25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Aparatos de aire acondicionado

2020/S 187-449316

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: „Balgarski sporten totalizator“ DP
Número de identificación fiscal: 202766380
Dirección postal: ul. „Haydushko izvorche“ No. 28
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 1618
País: Bulgaria
Persona de contacto: Desislava Ivanova Stoyanova
Correo electrónico: d.stoyanova@toto.bg
Teléfono: +359 28181823
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.toto.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/5625
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/79777
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/79777
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: хазарт

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка, монтаж, гаранционно и сервизно обслужване на климатици

II.1.2)Código CPV principal
39717200 Aparatos de aire acondicionado
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата обществена поръчка обхваща доставката на климатици и услугите по техния монтаж, гаранционно и сервизно обслужване.

Предметът на поръчката обхваща:

а) извършване на доставки след заявка на ДП БСТ на бройки от следните видове климатици:

— артикул № 1 „Климатик — инверторен, 9 000 BTU“ — 50 броя,

— артикул № 2 „Климатик — инверторен, 12 000 BTU“ — 250 броя,

— артикул № 3 „Климатик — инверторен, 18 000 BTU“ — 150 броя,

— артикул № 4 „Климатик — инверторен, 24 000 BTU“ — 50 броя;

б) демонтаж, при необходимост;

в) монтаж на заявените и доставени бройки климатици;

г) гаранционно и сервизно обслужване на доставените и монтирани климатици.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 500 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Територията на Р БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката обхваща:

а) извършване на доставки след заявка на ДП БСТ на бройки от следните видове климатици:

— артикул № 1 „Климатик — инверторен, 9 000 BTU“ — 50 броя;

— артикул № 2 „Климатик — инверторен, 12 000 BTU“ — 250 броя;

— артикул № 3 „Климатик — инверторен, 18 000 BTU“ — 150 броя;

— артикул № 4 „Климатик — инверторен, 24 000 BTU“ — 50 броя;

б) демонтаж, при необходимост;

в) монтаж на заявените и доставени бройки климатици;

г) гаранционно и сервизно обслужване на доставените и монтирани климатици.

Посочените по-горе прогнозно количество за всеки от видовете артикули е определено на база ориентировъчни/предварителни изчисления за необходимостите и е възможна промяна по време на изпълнение на договора, сключен въз основа на настоящата поръчка. Доставката на всеки вид оборудване ще се осъществява след писмена заявка, в която ще бъде посочено видът, броят и мястото на доставка и монтаж/демонтаж. Възложителят си запазва правото да заяви само необходимия вид и брой от артикулите, с което се допуска прогнозното количество от съответен артикул да не бъде достигнато, както и възможността за друг артикул количеството да бъде надвишено в рамките на стойността на договора.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 500 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не се поставят изисквания

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се поставят изисквания

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се поставят изисквания

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът да има опит в изпълнението на дейност, идентична или сходна с тази на поръчката, в резултат от едно или повече възлагания на различни места от територията на страната.

2. Участникът да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, идентична или сходна с тази на поръчката, в резултат от едно или повече възлагания на различни места от територията на страната.

(Под сходна дейност следва да се разбира доставка на климатици и/или климатични инсталации и услуги по техния монтаж, гаранционно и сервизно обслужване на територията на страната, като обемът на изпълнената/ите дейности е без значение.)

За доказване на критерия за подбор при подготвяне и подаване на оферта участникът попълва: част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ — „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от единен европейски документ за обществен поръчки (ЕЕДОП) — образец № 1.

Забележка: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът, избран за изпълнител, следва да представи: документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — оригинал на списък на дейностите с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената дейност — копия заверени за вярност с оригинала. Доказателствата за изпълнените дейности могат да бъдат под формата на удостоверения/референции, издадени от получателите на дейностите, в които се посочват видът на извършените услуги и/или доставки, датите и получателите; удостоверение от компетентен орган; чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, и др. по преценка на участниците.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо.

2. Участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП), както следва: не по-малко от 2 екипа, състоящи се всеки от не по-малко от двама сервизни специалисти, от които поне единият да е с придобита квалификация за извършване на дейности, свързани със сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи и проверка на херметичност съгласно Закона за чистота на атмосферния въздух (чл. 17 б, ал. 2).

За доказване на критериите за подбор при подготвяне и подаване на оферта участникът попълва: част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ — технически лица или органи за контрол на качеството от единен европейски документ за обществен поръчки (ЕЕДОП), като посочи най-малко следната информация: имена, позиции, квалификация, наименование и номер на документ, който я удостоверява, и орган, който е издал документа.

Забележка: В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП участникът, избран за изпълнител, следва да представи: документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 ЗОП — оригинал на списък на техническите лица, с посочване на имена, позиции, квалификация, наименование и номер на документ, който я удостоверява, и орган, който е издал документа.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите, предвидена в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

2. Източник на финансиране — средства за издръжка на БСТ.

3. Предвид поставеното от възложителя изискване за деклариране на обстоятелствата по чл. 47, ал. 3 от ЗОП органите, от които може да се получи необходимата информация, са посочени в документацията за участие.

4. Разглеждането на офертите, подадени за участие в процедурата, ще се извърши при условието на чл. 104, ал. 2 и сл. от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.

5. Възложителят отстранява от участие участник:

5.1. за когото е налице някое от основанията, предвидени в чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 ЗОП. Такъв участник има право да представи доказат., че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Не се отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите нац. правила за продължаване на стоп. дейност в държавата, в която е установен. Тези обстоятелства за отстраняване са приложими и ако са относими към член на обединение от физич. и/или юдирч. лица — участник;

5.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията, в т.ч., но не само, участник, за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, както и за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;

5.3. който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;

5.4. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

5.5. участници, които са свързани лица;

5.6. който е подал оферта, която не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

5.7. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

6. Общата сума на заявяваните и доставяни артикули в изпълнение на поръчката няма да надвишава 500 000 (петстотин хиляди) BGN без ДДС.

7. Възложителят ще заплати на изпълнителя заявените и реално доставени и монтирани артикули, които са без отклонение от изисканите от него технически спецификации и предложените технически характеристики, съгласно единичните им цени с включен ДДС и извършения (при необходимост) демонтаж в срок до 30 (тридесет) работни дни след реалната им доставка и монтаж/демонтаж, подписване на приемателно-предавателни протоколи без възражения и получаване на фактура от изпълнителя.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020