Suministros - 449318-2020

Submission deadline has been amended by:  535223-2020
25/09/2020    S187

Polska-Polkowice: Ładowarki czołowe

2020/S 187-449318

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 2
Miejscowość: Polkowice
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Juchniewicz
E-mail: pdr-zamowienia@pdr-eko.pl
Tel.: +48 606897483
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pdr-eko.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pdr-eko.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa ładowarki kołowej, przegubowej, teleskopowej w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu

II.1.2)Główny kod CPV
43250000 Ładowarki czołowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 tj. ze zm.)) fabrycznie nowej ładowarki kołowej, przegubowej, teleskopowej w ilości 1 szt. Szczegółowe parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu leasingu precyzuje specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do projektu umowy. Przekazanie ładowarki, nastąpi w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34142200 Ładowarki przegubowe
66114000 Usługi leasingu finansowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polkowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 tj. ze zm.)) fabrycznie nowej ładowarki kołowej, przegubowej, teleskopowe w ilości 1 szt. Szczegółowe parametry techniczne i wyposażenie przedmiotu leasingu precyzuje specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do projektu umowy. Przekazanie ładowarki, nastąpi w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot leasingu na okres nie krótszy niż 24 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy bez limitu kilometrów oraz bez limitu roboczogodzin, liczony od daty przekazania ładowarki Zamawiającemu protokołem zdawczo odbiorczym.

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie sfinansowany w formie leasingu operacyjnego na następujących warunkach:

a) Pierwsza opłata leasingowa w wysokości 5 % ceny nabycia pojazdu przez Wykonawcę (leasingodawcę), płatna w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przedmiot leasingu do Zamawiającego.

b) W okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 59 miesięcznych rat leasingowych. Raty leasingowe ustalone na stałej stopie procentowej, płatne co miesiąc.

c) Wartość wszystkich opłat leasingowych Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać

W formularzu cenowym.

d) Opłata końcowa stanowiąca 5 % wartości przedmiotu leasingu.

e) Zamawiający przewiduje możliwość wykupu przedmiotu leasingu.

f) Koszty ubezpieczenia OC/mienie/NNW przedmiotu leasingu przez cały okres leasingowy tj. 60 miesięcy, ponosi Zamawiający.

g) Zabezpieczenie leasingu stanowić będzie przedmiot leasingu.

h) Zamawiający będzie dokonywał wpłat za raty leasingu, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu miesięcznych wpłat.

i) Waluta leasingu: PLN,

j) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,

k) Koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu oraz inne obciążenia o charakterze publiczno-prawnych są po stronie Zamawiającego.

l) Nie obowiązuje limit kilometrów ani też limit roboczogodzin,

Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy na sfinansowanie przedmiotu leasingu w drodze leasingu operacyjnego z Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowie leasingu zapisu, iż umowa Zamawiającego ma pierwszeństwo stosowania przed umową leasingową i Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej stosowanymi standardowo przez Wykonawcę w razie ewentualnej sprzeczności oraz będzie stanowić integralną część umowy leasingu (załącznik do umowy leasingu).

Wymogi formalne:

1. Zamawiający przewiduje w przedmiotowym postępowaniu możliwość zastosowania procedury wynikającej z art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwróconej). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Całkowita cena brutto / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin związania złożoną ofertą ustala się na 60 dni (sześćdziesiąt dni). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

Dostawa przedmiotu leasingu nastąpi w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie jednak nie dłuższym niż 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Umowa leasingu zostanie zawarta na okres 60 miesięcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy:

1)nie podlegają wykluczeniu; na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 i 8 ustawy

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

A) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże::

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

C) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt. V SIWZ.

2. Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

a) Działając zgodnie z przepisami ustawy Zamawiający żąda złożenia, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.2.1) lit a), Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, który będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

c) JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

d) Wymogi dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w pkt. V SIWZ.

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

f) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszczał informacje o podwykonawcach w JEDZ, o którym mowa w pkt. IV.2.1) lit. b)

2) Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z pkt. V SIWZ) wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

3) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika.

Cd w pkt. III.1.2)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd z pkt. III.1.1)

UWAGA:

Do oferty Wykonawca zobligowany jest załączyć jedynie powyżej wymienione oświadczenia i pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dodatkowe dokumenty, o których mowa w pkt. IV.4. złożone wraz z ofertą nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego, chyba że zaistnieje okoliczność o której mowa w § 10 rozporządzenia ministra rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – co nastąpić może poprzez złożenie „Oświadczenia dotyczącego złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów”, którego wzór załączono do SIWZ.

W przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów nie wymaganych na tym etapie od Wykonawcy i jednoczesnym braku oświadczenia, o którym mowa powyżej („Oświadczenie dotyczącego złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów”, którego wzór załączono do SIWZ) Wykonawca zostanie wezwany do złożenia tych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku złożenia w Formularzu oświadczenia o aktualności i jednoczesnym złożeniu do oferty dokumentów niekompletnych, zawierających błędy lub budzących wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Wykonawca zostanie wezwany do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Informacje o przynależności do grupy kapitałowej:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oddzielnie składa ww. dokument.

UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane.

4. Po otwarciu ofert:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 26 ust. 1, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, potwierdzających:

A. brak podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy,

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących warunków udziału w postępowaniu.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz w art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (tj. informacje z Krajowego Rejestru Karnego wystawiane dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 13; osób fizycznych będących: członkiem organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, prokurenta, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 14 ustawy; informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawiane dla Wykonawców będących podmiotem zbiorowym w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 21 ustawy),

Cd poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. z pkt. powyżej

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie Zawarte w JEDZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – oświadczenie Zawarte w JEDZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716) – oświadczenie Zawarte w JEDZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty Wykonawca składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w SIWZ pkt. IV.4.3.:

1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) lit. b) – d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Cd w pkt. III.1.3)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd w pkt. III.1.2)

Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ich wystawienia określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. IV.4.3.a), składa dokument, o którym mowa w pkt. IV.4.4.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający skorzysta na każdym etapie postępowania z wezwania Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy.

Cd w pkt poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd z pkt. powyżej

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 oraz z 2016 r. poz. 1579).

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Wówczas Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Z uwagi na ograniczenie ilości znaków możliwych do wprowadzenia do ogłoszenia szczegóły znajdują się w SIWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian do treści zawartej umowy.

Z uwagi na ograniczenie ilości znaków możliwych do wprowadzenia do ogłoszenia szczegóły znajdują się w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi siedzibie Zamawiającego - ul. Dąbrowskiego 2, Polkowice, I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na który należy składać oferty, a także na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem /polkowice_pdr/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert oraz sposobów komunikacji zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósłlubmoże ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługująśrodkiochrony prawnej. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługująrównieżorganizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętejwpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanynapodstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (adres: Urząd ZamówieńPublicznych,ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl) w formie pisemnejw postacipapierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albopodpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lubrównoważnego środka spełniającego wymagania dla tego podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw takisposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiającymógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopiinastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającegostanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawyzdaniedrugie,albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie10dniod dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZzamówieniana stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w w/w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni oddnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość ookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborzeofertynajkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku UrzędowymUniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatorawyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, jest równoznacznez jejwniesieniem.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego orazzawieraćoznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazaniedowodów, atakże wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020