Suministros - 449319-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Gas natural

2018/S 198-449319

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polonia
Persona de contacto: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Teléfono: +48 226565489/+48 226565914
Correo electrónico: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Fax: +48 226565005
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.poczta-polska.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Servicios postales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa gazu wysokometanowego typu E do lokali/obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A.

Número de referencia: PI.PZ.2600.074.2018
II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu wysokometanowego typu E do lokali/obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 12 334 186.08 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu wysokometanowego typu E do lokali/obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 133-304001
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Dostawa gazu wysokometanowego typu E do lokali/obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską S.A.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 12 334 186.08 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Dokument, o którym mowa w pkt. III. 1.1).1.i) niniejszego ogłoszenia, składa się wraz z ofertą.

2. Dokument, o którym mowa w pkt. III. 1.1).1.h) niniejszego ogłoszenia, składa się w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa: w pkt. III. 1.1).1.a) – III. 1.1).1.g), w pkt. III.1.1).2, w pkt. III.1.2) oraz w pkt.III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolamia@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/10/2018