Suministros - 449319-2020

Submission deadline has been amended by:  462317-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Ordenadores portátiles

2020/S 187-449319

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd Statystyczny w Warszawie
Dirección postal: ul. 1 Sierpnia 21
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-134
País: Polonia
Persona de contacto: Jerzy Lach
Correo electrónico: zamowieniauswaw@stat.gov.pl
Teléfono: +48 224642317
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://warszawa.stat.gov.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-warszawie/zamowienia-publiczne/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka administracji rządowej terenowej
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

Número de referencia: WAW-WA.271.5.2020
II.1.2)Código CPV principal
30213100 Ordenadores portátiles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy, do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 205 sztuk: laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 205 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 205 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 975 609.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30237270 Maletines para ordenadores portátiles
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 205 sztuk: laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 205 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 205 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego,

o parametrach wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

2. Zakres przedmiotu zamówienie obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych z torbami;

2) obowiązek Wykonawcy, dostawy oraz rozładunku komputerów przenośnych oraz oprogramowania do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w jego siedzibie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w dodatku do SIWZ.

4. Wykonawca na sprzęt dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji na okres wskazany w dodatku do SIWZ (OPZ).

5. Zamawiający informuje, iż wymienione gdziekolwiek w SIWZ wraz z dodatkami nazwy własne lub materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i które będą kontaktowały się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena brutto oferty / Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wpsportal/ i https://miniportal.uzp.gov.pl/.

2. Okres realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, o ile Wykonawca nie zaproponuje krótszego terminu, ale nie dłużej niż do 21.12.2020.

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji zamówienia podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ), w tym z wzorem umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zakup realizowany jest w celu pilnego, bezpośredniego ograniczenia skutków drugiej fali epidemii COVID-19 w 2020 r. poprzez zapewnienie ustandaryzowanego wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt biurowy. U Zamawiającego większość pracowników jest predestynowana do pracy poza biurami stacjonarnymi i może realizować prawie wszystkie zadania, projekty, badania włącznie z PSR 2020 oraz NSP 2021. Dodatkowo większość stosowanych u Zamawiającego specjalistycznych aplikacji wykorzystywanych przez pracowników statystyki jest przygotowana do pracy w trybie zdalnym bez konieczności ich dostosowywania.

Realizacja zakupu spowoduje, że pracownik Zamawiającego nie będzie zobowiązany do przychodzenia do biura w każdy dzień, co zwiększy też jego bezpieczeństwo w okresie zagrożenia epidemiologicznego ograniczając ryzyko jego ekspozycji na czynnik chorobotwórczy.

Ze względów bezpieczeństwa wymaganym jest, aby wykorzystywane do pracy zdalnej komputery były własnością pracodawcy.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 06/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Siedziba Zamawiającego tj. Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, POLSKA, pokój 209.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Wykaz dokumentów wymaganych na etapie składania ofert oraz składanych na wezwanie Zamawiającego, znajduje się w § 6 SIWZ.

2. Informacja o Wykonawcach, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (nie podlegają wykluczeniu) znajdują się § 5 SIWZ.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587702
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587702
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587702
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020