Suministros - 449319-2020

Submission deadline has been amended by:  462317-2020
25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Komputery przenośne

2020/S 187-449319

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Statystyczny w Warszawie
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Lach
E-mail: zamowieniauswaw@stat.gov.pl
Tel.: +48 224642317
Adresy internetowe:
Główny adres: https://warszawa.stat.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-warszawie/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka administracji rządowej terenowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19

Numer referencyjny: WAW-WA.271.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy, do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 205 sztuk: laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 205 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 205 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 975 609.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237270 Torby na komputery przenośne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym:

1) 205 sztuk: laptopów z torbami oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym;

2) 205 sztuk licencji pakietu biurowego;

3) 205 sztuk licencji oprogramowania antywirusowego,

o parametrach wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia (dodatek do SIWZ).

2. Zakres przedmiotu zamówienie obejmuje:

1) dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych z torbami;

2) obowiązek Wykonawcy, dostawy oraz rozładunku komputerów przenośnych oraz oprogramowania do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w jego siedzibie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w dodatku do SIWZ.

4. Wykonawca na sprzęt dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji na okres wskazany w dodatku do SIWZ (OPZ).

5. Zamawiający informuje, iż wymienione gdziekolwiek w SIWZ wraz z dodatkami nazwy własne lub materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

6. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i które będą kontaktowały się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wpsportal/ i https://miniportal.uzp.gov.pl/.

2. Okres realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, o ile Wykonawca nie zaproponuje krótszego terminu, ale nie dłużej niż do 21.12.2020.

Uwaga: Skrócenie terminu realizacji zamówienia podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ), w tym z wzorem umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zakup realizowany jest w celu pilnego, bezpośredniego ograniczenia skutków drugiej fali epidemii COVID-19 w 2020 r. poprzez zapewnienie ustandaryzowanego wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt biurowy. U Zamawiającego większość pracowników jest predestynowana do pracy poza biurami stacjonarnymi i może realizować prawie wszystkie zadania, projekty, badania włącznie z PSR 2020 oraz NSP 2021. Dodatkowo większość stosowanych u Zamawiającego specjalistycznych aplikacji wykorzystywanych przez pracowników statystyki jest przygotowana do pracy w trybie zdalnym bez konieczności ich dostosowywania.

Realizacja zakupu spowoduje, że pracownik Zamawiającego nie będzie zobowiązany do przychodzenia do biura w każdy dzień, co zwiększy też jego bezpieczeństwo w okresie zagrożenia epidemiologicznego ograniczając ryzyko jego ekspozycji na czynnik chorobotwórczy.

Ze względów bezpieczeństwa wymaganym jest, aby wykorzystywane do pracy zdalnej komputery były własnością pracodawcy.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego tj. Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, POLSKA, pokój 209.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz dokumentów wymaganych na etapie składania ofert oraz składanych na wezwanie Zamawiającego, znajduje się w § 6 SIWZ.

2. Informacja o Wykonawcach, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (nie podlegają wykluczeniu) znajdują się § 5 SIWZ.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587702
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020