Suministros - 449322-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Ełk: Electricidad

2020/S 187-449322

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Baranki 24
Localidad: Ełk
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 19-300
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Kulbacka
Correo electrónico: przetargi@szpital.elk.pl
Teléfono: +48 876219576
Fax: +48 876209599
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.promedica.elk.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.promedica.elk.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sp. z o.o.
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

Número de referencia: 3045/2020
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup energii elektrycznej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., którego szczegółowy opis został przedstawiony w Załączniku nr 1 (1) do SIWZ – tj. Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym jednocześnie opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: 3045/2020

2. Kod CPV: 09310000-5 Elektryczność

09300000-2 Energia cieplna, słoneczna i jądrowa

3. Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej specyfikacji.

a) Przewidywana ilość punktów poboru – 4 szt. dla zasilania budynków „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

b) Szacowany wolumen energii 3 700 000 kWh.

4. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL623 Ełcki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022. Przewidywana ilość punktów poboru – 4 szt. dla zasilania budynków „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.. Szacowany wolumen energii 3 700 000 kWh.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązującą umowę na sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A., na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj. wykażą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami SIWZ. Językiem umowy będzie język polski.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/12/2020
Hora local: 08:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 01/12/2020
Hora local: 09:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego – „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, V piętro, pok. 507.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w zakresie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia okoliczności braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (§ 5 pkt 5 rozporządzenia ws. dokumentów), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (§ 5 pkt 6 rozporządzenia ws. dokumentów), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

7) oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) (§ 5 pkt 9 rozporządzenia ws. dokumentów), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

8) koncesja na obrót energią elektryczną oraz oświadczenie Wykonawcy o tym, że posiada zawartą obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem systemu dystrybucyjnego, na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego, na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia;

9) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej określa SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020