Suministros - 449323-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Gasolina sin plomo

2020/S 187-449323

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Dirección postal: ul. W. Oczki 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-007
País: Polonia
Persona de contacto: Sylwia Sumka
Correo electrónico: zamowienia@skw.gov.pl
Teléfono: +48 261841209/ +48 261841119
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.skw.gov.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa paliw ciekłych i dodatku chemicznego do pojazdów służbowych SKW w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego terytorium Polski w latach 2021–2023

Número de referencia: ZP-30-SKW-2020
II.1.2)Código CPV principal
09132100 Gasolina sin plomo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych i dodatku chemicznego do pojazdów służbowych w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie Polski w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przewidywalna ilość paliwa: benzyna bezołowiowa Pb95 –750 000 litrów, olej napędowy 240 000 litrów, płyn Adblue – 3 000 litrów; przewidywana ilość samochodów do tankowania wynosi około 350 samochodów napędzanych benzyną bezołowiową, 100 samochodów napędzanych olejem napędowym. Zamawiający dokona zakupu dodatku chemicznego Adblue w przypadku kiedy będzie on dostępny na danej stacji paliw wykonawcy.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 647 643.28 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100 Gasoil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Realizacja dostaw będzie zależna od potrzeb zamawiającego na terenie całego terytorium Polski w latach 2021–2023.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakupy paliw płynnych i dodatku chemicznego do pojazdów służbowych w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie Polski w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin opłacenia faktury / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 647 643.28 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2023
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wprowadza warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje min. 450 stacjami benzynowymi prowadzącymi sprzedaż benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego, usytuowanymi odpowiednio na terenie Polski. Stacje muszą być rozmieszczone w każdym województwie na terenie Polski w ilości minimum 5 stacji.

Stacje obowiązkowo muszą znajdować w ilości minimum 1 stacja w miejscowościach: Białystok, woj. podlaskie; Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie; Brzeg, woj. opolskie; Chorzów, woj. śląskie; Dębica, woj. podkarpackie; Dęblin, woj. lubelskie; Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie; Gdynia, woj. pomorskie; Gniezno, woj. wielkopolskie; Kielce, woj. świętokrzyskie; Kraków, woj. małopolskie; Lublin, woj. lubelskie; Łódź, woj. łódzkie; Opole, woj. opolskie; Poznań, woj. wielkopolskie; Rzeszów, woj. podkarpackie; Sandomierz, woj. świętokrzyskie; Szczecin, woj. zachodniopomorskie; Świnoujście, woj. zachodniopomorskie; Toruń, woj. kujawsko-pomorskie; Warszawa, woj. mazowieckie; Wrocław, woj. dolnośląskie; Legionowo, woj. mazowieckie; Zielona Góra, woj. lubuskie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy paliw zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do umowy, a zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczane produkty po cenach zgodnych z umową przelewem na konto wykonawcy, w terminie zgodnie ze złożoną ofertą (maks. 30 dni) od daty wystawienia zamawiającemu faktury VAT. Szczegółowy opis warunków realizacji umowy zawiera dokumentacja zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:30
Lugar:

Siedziba zamawiającego przy ul. W. Oczki 1 w Warszawie, wejście od ul. Koszykowej 82, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie odbywa się na zamkniętym terenie wewnętrznym i aby wejść na salę otwarcia ofert należy okazać dokument tożsamości.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego uwidocznione na ekranie multimedialnym. W związku z obowiązywaniem stanu epidemiologicznego w Polsce należy pamiętać o bezwzględnej konieczności stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 93 000,00 PLN.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą".

Wykonawcy do oferty załączają aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres oświadczenia zamawiający wskazał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona tylko i wyłącznie oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zbada, czy nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia wstępnego JEDZ. Następnie zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, przez wyborem oferty najkorzystniejszej i udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z póżn. zm.);

— dokumenty wskazane w sekcji III.1.1 oraz III.1.3 niniejszego ogłoszenia.

Wymienione powyżej dokumenty (lit. a–g) szczegółowo określone są w § 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282 z pózn. zm.).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ).

Szczegóły w dokumentacji zamówienia (SIWZ).

Wykonawca składa ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: (https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +42 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +42 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności zamawiającego niż określone wcześniej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020