Suministros - 449332-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento restringido 

Eslovaquia-Bratislava: Puestos de trabajo

2018/S 198-449332

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 141-323561)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
35829141
Mlynské nivy 59/A
Bratislava - mestská časť Ružinov
824 84
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Blažena Porubská
Teléfono: +421 250692206
Correo electrónico: blazena.porubska@sepsas.sk
Código NUTS: SK01

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sepsas.sk

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Realizácia diela "Inovácia zariadení RIS pre riadenie R 110 kV v ESt Horná Ždaňa"

II.1.2)Código CPV principal
30214000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je realizácia diela Inovácia zariadení Riadiaceho informačného systému pre riadenie R 110 kV v ESt Horná Ždaňa, vrátane vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby a dokumentáciu skutočného vyhotovenia.

Rozsah diela je rozčlenený do nasledovných prevádzkových súborov:

— PS 09 Rozvodňa 110 kV,

— PS 30.11 RIS 400kV centrálne zariadenie,

— PS 30.12 RIS 110kV centrálne zariadenie,

— PS 30.21 RIS 400kV väzby na technológiu,

— PS 30.22 RIS 110kV väzby na technológiu,

— PS 30.32 Elektrické ochrany 110kV,

— PS 30.5 Automatická regulácia napätia,

— PS 50 Vlastná spotreba ESt.

Počas realizácie zákazky bude súbežná prevádzka starého a nového systému riadiaceho informačného systému až do doby ukončenia kompletnej výmeny existujúceho riadiaceho informačného systému. Po ukončení rekonštrukcie budú jestvujúce centrály riadiaceho informačného systému Telegyr 8020 a podstanice Telegyr 809 v miestnosti riadiaceho systému demontované vrátane príslušných prepojovacích rozvádzačov a príslušnej kabeláže a následne zlikvidované. V súvislosti s väzbou na existujúci riadiaci informačný systém R 400 kV, z dôvodu zachovania funkcionality, kompatibility a garancií výrobcu, je nutné aby uchádzači garantovali zachovanie funkcionality, kompatibility a garancií celého inovovaného riadiaceho systému. Ďalší opis predmetu zákazky je uvedený v bode II.2.4.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 141-323561

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3)
Localización del texto que se va a modificar: VI.3)
En lugar de:

1. Súťažné podklady (ďalej SP) s prílohami ako aj Zmluva o dielo (ďalej ZoD), okrem prílohy č. 3 sú dostupné v Profile obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644.

2. Obstarávateľ v bode 29.7 SP v súlade s § 43 ods. 5 v nadväznosti s § 22 ods. 4 zákona uvádza, že príloha č. 3 k ZoD obsahuje dôverné informácie, preto prílohu č. 3 k ZoD poskytne obstarávateľ len záujemcovi, ktorý písomne, v listinnej podobe podľa bodu 10 SP (nie mailom, nie faxom, ani telefonicky), požiada o jej poskytnutie, pričom prílohou predloženej žiadosti musí byť vyplnená Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti (ďalej Dohoda) v 2 rovnopisoch.

Žiadosť o poskytnutie prílohy č. 3 k ZoD, ako aj Dohoda musia byť podpísané záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

Vzor Dohody tvorí prílohu č. 5 SP, pričom 1. strana dohody v editovateľnej podobe sa nachádza na webovom sídle spoločnosti SEPS v časti Aktuality Verejné obstarávanie.

3. Podľa § 187 ods. 8 zákona obstarávateľ aplikuje komunikáciu a výmenu informácií písomnou formou v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.

4. V prípade vysvetlenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení môže ktorýkoľvek zo záujemcov v súlade s § 48 zákona požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou v listinnej podobe (nie faxom, elektronicky, telefonicky, ani ich kombináciou) v slovenskom jazyku u zodpovednej kontaktnej osoby, na adrese:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Vysvetlenie obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi a zverejní v profile.

5. Žiadosť o účasť - všetky doklady a ostatné dokumenty (originály alebo úradne osvedčené kópie) preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť zviazané. Záujemca vloží všetky doklady a dokumenty do samostatnej nepriehľadnej obálky, na ktorej musia byť uvedené údaje:

— Adresa obstarávateľa - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 824 84 Bratislava, Mlynské nivy č. 59/A, SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

— Obchodné meno a adresa záujemcu (adresa sídla alebo miesta podnikania),

— Označenie: Užšia súťaž - Neotvárať, heslo: Inovácia zariadení RIS v ESt Horná Ždaňa - doklady.

6. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona tzn., že obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t. j. strana č. 3 Prílohy 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z 5.1.2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie vo formáte.pdf. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že vzor formulára JED-u vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, je zverejnený na webovom sídle ÚVO http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/ jednotný-európsky dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html a údaje uvedené na str. 3 vo formáte .pdf Časť I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa, aby si do neho sami preniesli/prepísali.

8. V súlade s § 56 ods. 8 a nasl. zákona úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

9. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.6. časti A.1 SP.

10. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa.

11. Štatistická informácia pre ÚVO - písm. d).

Léase:

1. Súťažné podklady (ďalej SP) s prílohami ako aj Zmluva o dielo (ďalej ZoD), okrem prílohy č. 3 sú dostupné v Profile obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644.

2. Obstarávateľ v bode 29.7 SP v súlade s § 43 ods. 5 v nadväznosti s § 22 ods. 4 zákona uvádza, že príloha č. 3 k ZoD obsahuje dôverné informácie, preto prílohu č. 3 k ZoD poskytne obstarávateľ len záujemcovi, ktorý písomne, v listinnej podobe podľa bodu 10 SP (nie mailom, nie faxom, ani telefonicky), požiada o jej poskytnutie, pričom prílohou predloženej žiadosti musí byť vyplnená Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti (ďalej Dohoda) v 2 rovnopisoch.

Žiadosť o poskytnutie prílohy č. 3 k ZoD, ako aj Dohoda musia byť podpísané záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

Vzor Dohody tvorí prílohu č. 5 SP, pričom prvá strana dohody v editovateľnej podobe sa nachádza na webovom sídle spoločnosti SEPS v časti Aktuality Verejné obstarávanie.

3. Podľa § 187 ods. 8 zákona obstarávateľ aplikuje komunikáciu a výmenu informácií písomnou formou v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.

Od 19.10.2018 bude akákoľvek komunikácia v tejto zákazke medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi prebiehať iba elektronicky v súlade s § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému SEPS PORTAL VO umiestnenom na doméne: https://obstaravanie.sepsas.sk

Revízne postupy sa doručujú v súlade s Výkladovým stanoviskom ÚVO č. 3/2018. Pravidlá pre doručovanie: za okamih doručenia zásielky sa v systéme SEPS PORTAL VO považuje okamih jej odoslania v systéme SEPS PORTAL VO a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. V prípade vysvetlenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení môže ktorýkoľvek zo záujemcov v súlade s § 48 zákona požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou v listinnej podobe (nie faxom, elektronicky, telefonicky, ani ich kombináciou) v slovenskom jazyku u zodpovednej kontaktnej osoby, na adrese:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Vysvetlenie obstarávateľ

oznámi v súlade s § 48 zákona všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi a zverejní v profile.

5. Žiadosť o účasť - všetky doklady a ostatné dokumenty (originály alebo úradne osvedčené kópie) preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť zviazané. Záujemca vloží všetky doklady a dokumenty do samostatnej nepriehľadnej obálky, na ktorej musia byť uvedené údaje:

— Adresa obstarávateľa - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., 824 84 Bratislava, Mlynské nivy č. 59/A, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

— Obchodné meno a adresa záujemcu (adresa sídla alebo miesta podnikania)

— Označenie: Užšia súťaž - Neotvárať, heslo: Inovácia zariadení RIS v ESt Horná Ždaňa - doklady.

6. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona tzn., že obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7. Prílohou SP je Časť I. JED-u, t. j. strana č. 3 Prílohy 2 k Vykon. nar. Komisie EÚ 2016/7 z 5.1.2016, ktoré ustanovuje štandardný formulár pre JED.

8. V súlade s § 56 ods. 8 a nasl. zákona úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

9. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.6. časti A.1 SP.

10. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa.

11. Štatistická informácia pre ÚVO - písm. d)

VII.2)Otras informaciones adicionales: