Suministros - 449334-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Chełmiec: Gas natural

2020/S 187-449334

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wójt Gminy Chełmiec
Dirección postal: ul. Papieska 2
Localidad: Chełmiec
Código NUTS: PL218 Nowosądecki
Código postal: 33-395
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Śliwa
Correo electrónico: przetargi@chelmiec.pl
Teléfono: +48 184145624
Fax: +48 184145643
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.chelmiec.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.chelmiec.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy gazu dla obiektów gminy Chełmiec oraz jednostek podległych na lata 2021–2022

Número de referencia: WPR.271.10.2020
II.1.2)Código CPV principal
09123000 Gas natural
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawy gazu dla obiektów gminy Chełmiec oraz jednostek podległych na lata 2021–2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL218 Nowosądecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Chełmiec

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawy gazu dla obiektów gminy Chełmiec oraz jednostek podległych na lata 2021–2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje prawo opcji do 30 % wartości zamówienia.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że:

— posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

— zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia łącznie poniższe warunki:

— wykonał/wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 dostawę tożsamą z zakresem zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 w ciągu 1 roku.

Jeżeli usługa jest w trakcie realizacji z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że wymagane wielkości dotyczą części już zrealizowanej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektem umowy załączonym do SIWZ

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/11/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/11/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

Sala posiedzeń, Urząd Gminy Chełmiec

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości określonej w SIWZ.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020