Suministros - 449338-2020

Submission deadline has been amended by:  466438-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Ordenador "mainframe"

2020/S 187-449338

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Główny Urząd Statystyczny
Dirección postal: al. Niepodległości 208
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-925
País: Polonia
Persona de contacto: Marzena Brzychcy
Correo electrónico: m.brzychcy@stat.gov.pl
Teléfono: +48 226083600
Fax: +48 226083189
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.stat.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://gus.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r.

Número de referencia: 55/DR/NCBR/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
30211000 Ordenador «mainframe»
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r., w ramach trzech części:

— część nr I – zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r.,

— część nr II – zakup i dostawa oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r.,

— część nr III – zakup i dostawa urządzeń do kalibracji terenowej na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 492 585.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30211000 Ordenador «mainframe»
30233000 Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura
30237135 Tarjetas para interfaces de red
30231300 Pantallas de visualización
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia dla części nr I, określa „Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I”, stanowiący załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 2 – okres dodatkowej bezpłatnej gwarancji „DBG” / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 3 – dostawa poza godzinami szczytu „gd” / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 4 – kryterium jakościowe (zwiększenie jakości serwisu posprzedażnego) – czas wykonania naprawy sprzętu komputerowego w przypadku zgłoszenia jego awarii „CWN” / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 5 – kryterium jakościowe (zwiększenie jakości serwisu posprzedażnego) – dostarczenie sprzętu zastępczego na czas wykonania naprawy sprzętu komputerowego w przypadku zgłoszenia jego awarii „DSZ” / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 127 066.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 15
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – załączniku nr 7.1 do SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48328000 Paquetes de software de tratamiento de imágenes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 2 – kryterium jakościowe (zwiększenie jakości serwisu gwarancyjnego) – przedłużenie okresu gwarancji i zapewnienie w tym okresie bezpłatnej migracji i aktualizacji do nowych wersji oprogramowania „BMiA” / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 3 – kryterium jakościowe (zwiększenie jakości serwisu gwarancyjnego) – zapewnienie usług wsparcia technicznego w okresie objętym gwarancją w zakresie możliwości telefonicznych konsultacji oraz telefonicznego i e-mailowego zgłaszania usterek/błędów oprogramowania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu „ZUB” / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 4 – kryterium jakościowe (zwiększenie jakości serwisu gwarancyjnego) – zapewnienie usług wsparcia technicznego w okresie objętym gwarancją w zakresie możliwości śledzenia, zdalnej diagnostyki i naprawy błędów oprogramowania „ZD” / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 5 – kryterium jakościowe (zwiększenie jakości serwisu posprzedażnego) – zapewnienie, w okresie objętym gwarancją, bezpłatnego dostępu do materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, w tym do dedykowanego forum internetowego użytkowników oprogramowania „DMS” / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 79 919.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 15
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – załączniku nr 7.2 do SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup i dostawa urządzeń do kalibracji terenowej na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38112100 Sistemas de navegación y posicionamiento globales (GPS o equivalentes)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę urządzeń do kalibracji terenowej na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – Satmirol” w 2020 r. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia dla części nr III określa „Opis przedmiotu zamówienia dla części nr III”, stanowiący załącznik nr 1.3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 2 – okres dodatkowej bezpłatnej gwarancji „DBG” / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 3 – dostawa poza godzinami szczytu „GD” / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 4 – kryterium jakościowe (zwiększenie jakości serwisu posprzedażnego) – czas wykonania naprawy sprzętu komputerowego w przypadku zgłoszenia jego awarii „CWN” / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 5 – kryterium jakościowe (zwiększenie jakości serwisu posprzedażnego) – dostarczenie sprzętu zastępczego na czas wykonania naprawy sprzętu komputerowego w przypadku zgłoszenia jego awarii „DSZ” / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 285 600.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 15
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – załączniku nr 7.3 do SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— dla części nr I: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 80 000,00 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),

— dla części nr II: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 60 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),

— dla części nr III: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zdolność kredytową lub dysponowanie środkami finansowymi w wysokości, co najmniej 150 000,00 PLN brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— dla części nr I – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu dostawy sprzętu informatycznego (komputery lub laptopy) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

— dla części nr II – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu dostawy oprogramowania komputerowego o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

— dla części nr III – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu dostawy urządzeń do kalibracji terenowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorach umowy dla części nr I, części nr II i części nr III, stanowiących odpowiednio załącznik nr 7.1, 7.2 i 7.3 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 215, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SIWZ, klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SIWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 3.6. SIWZ.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 1.16 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SIWZ.

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl).

5. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–4 ustawy.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem.

Zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek;

7) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ dostawy, zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).

8. Wadium: część I – 3 500,00 PLN, część II – 2 000,00 PLN, część III – 6 000,00 PLN.

9. ZNWU: 5 % wartości umowy z VAT.

10. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, szczegółowo określona w pkt 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:

1) platformy zakupowej zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl);

2) poczty elektronicznej.

11. W przedmiotowym postępowaniu złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl).

12. 1.18. Zamaw. zastrzega sobie możl. unieważ. postęp. w przypadku zmiany decyzji Ministerstwa Finansów dot. finans. zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020