Supplies - 449341-2020

Submission deadline has been amended by:  462385-2020
25/09/2020    S187

Poland-Brzeg: Disposable gloves

2020/S 187-449341

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Brzeskie Centrum Medyczne
National registration number: 000313437
Postal address: Sergiusza Mossora 1
Town: Brzeg
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 49-301
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Tatarzyńska
E-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
Telephone: +48 774446575
Internet address(es):
Main address: http://bcm.brzeg-powiat.pl/
Address of the buyer profile: http://bcm.brzeg-powiat.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bcm.brzeg-powiat.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-ProPublico.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://e-ProPublico.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki leczniczej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Reference number: PN/17/2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo-ilościową wraz z parametrami techniczno-użytkowymi, stanowią Załączniki od nr 2.1 do 2.2 do SIWZ – formularze cenowe, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz Platformie https://e-ProPublico.pl/. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – Dostawa rękawic – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna, Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych - chirurgicznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo-ilościową wraz z parametrami techniczno-użytkowymi, stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ – formularz cenowy, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz Platformie https://e-ProPublico.pl/. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 807,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – Dostawa rękawic – wg załącznika nr 2.2 do SIWZ

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna, Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo-ilościową wraz z parametrami techniczno-użytkowymi, stanowi Załącznik nr 2.2 do SIWZ – formularz cenowy, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz Platformie https://e-ProPublico.pl/. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 22 940,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy”, tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy”, tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy”, tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Zał. nr. 3 do SIWZ – wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/10/2020
Local time: 11:00
Place:

Siedzibie Zamawiającego pokój nr otwarcie ofert jest jawne i nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— Zał. nr 1 do SIWZ – formularz oferty,

— Zał. nr 4 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),

— Zał. nr 6 do SIWZ – Wzór zobowiązania do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

— Zał. nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— Zał. nr 2.1 do 2.2 do SIWZ – formularze asortymentowo-cenowe,

— pełnomocnictwo.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy,

— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,

— foldery/ulotki informacyjne dla wszystkich produktów,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

— próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej/powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Informacja o rodzajach informatycznych nośników danych na potrzeby postępowania odwoławczego zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2020