Suministros - 449342-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento negociado 

Hungría-Budapest: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2018/S 198-449342

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Magyar Posta Zrt.
AK04804
Dunavirág u. 2–6.
Budapest
1138
Hungría
Persona de contacto: Szabó Tamás
Teléfono: +36 307713180
Correo electrónico: Szabo.Tamas@posta.hu
Fax: +36 12881589
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.posta.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.posta.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

A Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központjában üzemelő kisalakú levélfeldolgozó rendszer cseréjének és bővítésének tervezése és megvalósítása, a kapcsolódó folyamatok kialakítása, szolg. bizt.

II.1.2)Código CPV principal
30000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

A Magyar Posta Zrt. OLK-ban üzemelő kisalakú levélfeldolgozó rendszer cseréjének és bővítésének tervezése és megvalósítása, a kapcsolódó folyamatok kialakítása, szolgáltatások biztosítása.

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30131000
30132000
30132100
30133100
30211100
30214000
30216100
30216120
30216130
30231300
32323500
42410000
42921320
45000000
45200000
48000000
48313000
51500000
51511400
71240000
72000000
72210000
72250000
72252000
72260000
72261000
72268000
72315000
80500000
50800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU12
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központ 2040 Budaörs, Gervay Mihály utca 9-11.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő/Megrendelő telephelyén található Országos Logisztikai Központjában (OLK) az Ajánlattevő/Vállalkozó üzem közben valósítsa meg:

— a kisalakú levélküldemények (általánosan elfogadott nemzetközi meghatározása: letter vagy small letter) automatizált (gépi) feldolgozó rendszerének kapacitásbővítéssel és a sorbarendezési képesség megteremtésével egybekötött cseréjét,

— a kisalakú levélküldemények automatizált feldolgozási és sorbarendezési folyamatainak kialakítását,

— a kisalakú levélküldemények automatizált feldolgozási és sorbarendezési folyamataihoz kapcsolódóan, a gépifeldolgozási és sorbarendezési folyamatok közötti automatizált anyagmozgatási és tárolási folyamatoknak a kialakítását,

— a géppel finomfeldolgozott, továbbá a géppel sorbarendezett kisalakú levélküldemények esetében a kötegbefoglalási folyamatok gépesítésének a kialakítását,

— a géppel elő- és finomfeldolgozott, továbbá a géppel sorbarendezett küldemények esetében az egységképzőbe foglalási (ládába helyezési) folyamatoknak a kialakítását,

— a teljes körű és részletes dokumentációk elkészítését; teszt és próbaüzemi eljárások kidolgozását, katasztrófa terv készítését,

— a telepítendő új rendszerek üzembe helyezését és átadását; és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása

A feladat az alábbiakat foglalja magában:

— az automatizált (gépi) kisalakú levélfeldolgozás és sorbarendezés működtetéséhez kapcsolódó technológiai folyamatok, úgymint:

— a kisalakú levélküldemények automatizált feldolgozási és sorbarendezési folyamatainak,

— a gépi feldolgozáshoz és sorbarendezéshez kapcsolódó, a gépi kisalakú levélfeldolgozási folyamatok közötti automatizált anyagmozgatási és tárolási folyamatoknak,

— a géppel finomfeldolgozott, továbbá a géppel sorbarendezett kisalakú levélküldemények esetében a gépesített kötegbefoglalását biztosító folyamatainak,

— a géppel elő- és finomfeldolgozott, továbbá a géppel sorbarendezett küldemények esetében az egységképzőbe (láda) foglalási folyamatainak a tervezését, informatikai rendszerek, berendezések és eszközök szállítását és telepítését, üzembe helyezését

— az Ajánlatkérő által használt E-tértivevény rendszernek gépi kisalakú levélfeldolgozási folyamataiba és működésébe illesztését,

— statisztikai és információs rendszer tervezését, továbbá működtető informatikai eszközök és berendezések szállítását, telepítését és üzembe helyezését,

— a központba telepítendő technológiának az Ajánlatkérő/Megrendelő meglévő postai és logisztikai, továbbá informatikai hálózatába történő implementálásának és integrálásának az Ajánlattevő/Vállalkozó által szállított rendszeroldali tervezését és kivitelezését,

— informatikai gyengeáramú kábelhálózat (végponti és gerinc, rendezőszekrények) megtervezését és kivitelezését,

— a gépi kisalakú levélfeldolgozási és sorbarendezési, továbbá az anyagmozgatási és a tárolási, folyamatok automatizálását, valamint a kötegbefoglalási folyamatok gépesítését biztosító rendszerekhez, gépekhez, berendezésekhez és eszközökhöz kapcsolódó informatikai hálózat(-ok) megtervezését, az ahhoz szükséges aktív hálózati eszközök szállítását, telepítését és üzembe helyezését,

— a központba telepítendő rendszerek, gépek, berendezések és eszközök elhelyezéséhez, továbbá kapcsolódó építési (szakipari) munkák és informatikai hálózatok nyomvonalának a tervezését és kivitelezését,

— a Részletes Specifikáció elkészítését,

— a végfelhasználók oktatását biztosító továbboktatók, továbbá a kiemelt felhasználók-üzemeltetők, műszaki-eszközgazdák, a karbantartók és az informatikusok képzését, valamint az oktatásokhoz kapcsolódó oktatási anyag elkészítését,

— a szállított rendszerek, gépek, berendezések és eszközök karbantartásának támogatását; szükséges fogyó-, kopó és tartalék alkatrész, illetve üzemeltetési anyagok biztosítását, a feldolgozó rendszer részeként szállított nem „dobozos” szoftverek szoftver karbantartását; az AD-ben részletezett feltételek szerint.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 28/12/2012
Fin: 30/06/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

A Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központjában üzemelő kisalakú levélfeldolgozó rendszer cseréjének és bővítésének tervezése és megvalósítása, a kapcsolódó folyamatok kialakítása, szolg. bizt.

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
28/12/2012
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
SELEX ELSAG S.P.A.
Via Puccini 2.
Genova
16154
Italia
Código NUTS: ITC33
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 16 089 718.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. A jelen hirdetménnyel érintett közbeszerzési eljárásban a szerződés megkötésére 28.12.2012 napján került sor. A közbeszerzési a teljesítési határideje módosításra került 1.9.2014 napjára a 6.2.2014 napján kelt szerződés módosítás keretében. A közbeszerzési szerződés rögzítette továbbá, hogy a beruházás átadás-átvételétől számított 48 hónap, illetve 4 évig Vállalkozó a szerződésben meghatározott karbantartás-támogatási szolgáltatások elvégzésére köteles, így a szerződés időtartamába ezen szolgáltatások időtartama is beleszámít. A Beruházás átadás átvételére 18.9.2014 napján került sor, így a karbantartás- támogatási feladatok tekintetében a szerződés hatálya 18.9.2018 napjáig tartott, amely 18.9.2018 napján 17.12.2018 napjáig módosításra került, ez képezi jelen hirdetmény keretében a szerződés módosítását.

2. A nyertes ajánlattevő nevének módosítására került sor, amely módosítás folytán Vállalkozó neve a Selex ElSAG S.p.A.-ról, SELEX S.p.A.-ra (18.7.2013 napján kelt módosítás), majd Leonardo S.p.A-ra változott. A Leonardo S.p.A.-ra történt névváltozást Vállalkozó 24.6.2016 napján jelentette be Ajánlatkérő részére.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
30000000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
30131000
30132000
30132100
30133100
30214000
30216100
30216120
30216130
30231300
32323500
42410000
42921320
45000000
45200000
48000000
48313000
50800000
51500000
51511400
71240000
72000000
72210000
72250000
72252000
72260000
72268000
72315000
72261000
80500000
30211100
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU12
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központ 2040 Budaörs, Gervay Mihály utca 9–11.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő/Megrendelő telephelyén található Országos Logisztikai Központjában (OLK) az Ajánlattevő/Vállalkozó üzem közben valósítsa meg:

— a kisalakú levélküldemények (általánosan elfogadott nemzetközi meghatározása: letter vagy small letter) automatizált (gépi) feldolgozó rendszerének kapacitásbővítéssel és a sorbarendezési képesség megteremtésével egybekötött cseréjét,

— a kisalakú levélküldemények automatizált feldolgozási és sorbarendezési folyamatainak kialakítását,

— a kisalakú levélküldemények automatizált feldolgozási és sorbarendezési folyamataihoz kapcsolódóan, a gépi feldolgozási és sorbarendezési folyamatok közötti automatizált anyagmozgatási és tárolási folyamatoknak a kialakítását,

— a géppel finomfeldolgozott, továbbá a géppel sorbarendezett kisalakú levélküldemények esetében a kötegbefoglalási folyamatok gépesítésének a kialakítását,

— a géppel elő- és finomfeldolgozott, továbbá a géppel sorbarendezett küldemények esetében az egységképzőbe foglalási (ládába helyezési) folyamatoknak a kialakítását,

— a teljes körű és részletes dokumentációk elkészítését; teszt és próbaüzemi eljárások kidolgozását, katasztrófa terv készítését,

— a telepítendő új rendszerek üzembe helyezését és átadását; és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása

A feladat az alábbiakat foglalja magában:

— az automatizált (gépi) kisalakú levélfeldolgozás és sorbarendezés működtetéséhez kapcsolódó technológiai folyamatok, úgymint:

— a kisalakú levélküldemények automatizált feldolgozási és sorbarendezési folyamatainak,

— a gépi feldolgozáshoz és sorbarendezéshez kapcsolódó, a gépi kisalakú levélfeldolgozási folyamatok közötti automatizált anyagmozgatási és tárolási folyamatoknak,

— a géppel finomfeldolgozott, továbbá a géppel sorbarendezett kisalakú levélküldemények esetében a gépesített kötegbefoglalását biztosító folyamatainak,

— a géppel elő- és finomfeldolgozott, továbbá a géppel sorbarendezett küldemények esetében az egységképzőbe (láda) foglalási folyamatainak a tervezését, informatikai rendszerek, berendezések és eszközök szállítását és telepítését, üzembe helyezését

— az Ajánlatkérő által használt E-tértivevény rendszernek gépi kisalakú levélfeldolgozási folyamataiba és működésébe illesztését,

— statisztikai és információs rendszer tervezését, továbbá működtető informatikai eszközök és berendezések szállítását, telepítését és üzembe helyezését,

— a központba telepítendő technológiának az Ajánlatkérő/Megrendelő meglévő postai és logisztikai, továbbá informatikai hálózatába történő implementálásának és integrálásának az Ajánlattevő/Vállalkozó által szállított rendszeroldali tervezését és kivitelezését,

— informatikai gyengeáramú kábelhálózat (végponti és gerinc, rendezőszekrények) megtervezését és kivitelezését,

— a gépi kisalakú levélfeldolgozási és sorbarendezési, továbbá az anyagmozgatási és a tárolási, folyamatok automatizálását, valamint a kötegbefoglalási folyamatok gépesítését biztosító rendszerekhez, gépekhez, berendezésekhez és eszközökhöz kapcsolódó informatikai hálózat(-ok) megtervezését, az ahhoz szükséges aktív hálózati eszközök szállítását, telepítését és üzembe helyezését,

— a központba telepítendő rendszerek, gépek, berendezések és eszközök elhelyezéséhez, továbbá kapcsolódó építési (szakipari) munkák és informatikai hálózatok nyomvonalának a tervezését és kivitelezését,

— a Részletes Specifikáció elkészítését,

— a végfelhasználók oktatását biztosító továbboktatók, továbbá a kiemelt felhasználók-üzemeltetők, műszaki-eszközgazdák, a karbantartók és az informatikusok képzését, valamint az oktatásokhoz kapcsolódó oktatási anyag elkészítését,

— a szállított rendszerek, gépek, berendezések és eszközök karbantartásának támogatását; szükséges fogyó-, kopó és tartalék alkatrész, illetve üzemeltetési anyagok biztosítását, a feldolgozó rendszer részeként szállított nem „dobozos” szoftverek szoftver karbantartását; az AD-ben részletezett feltételek szerint.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 28/12/2012
Fin: 30/06/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 16 089 718.00 EUR
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
SELEX ELSAG S.P.A.
Via Puccini 2.
Genova
16154
Italia
Código NUTS: ITC33
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

1. A szerződés módosítására a jelen módosítást megelőzően 2 alkalommal került sor, 18.7.2013, napján, illetve 6.2.2014 napján, mindkét módosításról tájékoztató hirdetmény került közzétételre első alkalommal K.É.13124/2013 sz. hirdetmény keretében 23.8.2013 napján második alkalommal a K.É.2976/2014 sz. hirdetmény keretében 21.2.2014 napján.

2. A módosítás előzményei: a jelen szerződés módosítással érintett szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban a teljes beruházás hiba és hiánymentes átadás- átvétele vonatkozásában a teljesítési határideje (eredetileg 30.6.2018), a 6.2.2014 napján kelt szerződés módosítás keretében módosításra került 1.9.2014 napjára. A közbeszerzési szerződés rögzítette továbbá, hogy a Beruházás átadás- átvételétől számított 48 hónap, illetve 4 évig Vállalkozó a szerződésben meghatározott karbantartás- támogatási szolgáltatások elvégzésére köteles, így a szerződés időtartamába ezen szolgáltatások időtartama is beleszámít. A Beruházás átadás átvételére 18.9.2014 napján került sor, így a karbantartás- támogatási feladatok tekintetében a szerződés hatálya 18.9.2018 napjáig állt fenn a szerződés rendelkezései értelmében.

3. A jelen hirdetménnyel érintett szerződés módosítás keretében Felek – tekintettel arra, hogy a karbantartás-támogatási feladatokra vonatkozó keretmennyiség és keretösszeg nem került kimerítésre – megállapodtak abban, hogy a karbantartás- támogatási feladatok tekintetében a szerződést akképpen módosítják, hogy annak felhasználási időtartamát 18.9.2018 napján 18.9.2018 napjáról 17.12.2018 napjáig kiterjesztik a szerződéses mennyiség és a szerződés tárgyának változatlanul hagyása mellett, a szerződésmódosítás kizárólag a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben a karbantartás-támogatási szolgáltatások szerződéses mennyiségének és keretének kimerítése érdekében került megkötésre, nem tartalmaz sem az érték, sem a szerződéses mennyiség tekintetében módosítást.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

A módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor figyelemmel a következőkre.

A módosítás erre tekintettel nem ütközik a Kbt.141. § (6) bekezdés a) pontjába figyelemmel arra, hogy a szerződéses mennyiség és érték változatlan, a módosítás kizárólag a Szerződésben rögzített keretösszegnek megfelelő mennyiség maradéktalan lehívására teremt lehetőséget, a 141.§ (6) bekezdés b) pontjába, tekintettel arra, hogy Fővállalkozó kötelezettségei nem változnak meg, a szerződéses mennyiség lehívása a Szerződéses mennyiség kimerítését teszi lehetővé, az nem kerül növelésre vagy csökkentésre, annak tárgya változatlan, a 141. § (6) bekezdés c) pontjába figyelemmel arra, hogy a Szerződés nem kerül kiegészítésre semmilyen új feladattal, tevékenységgel, a módosítás szigorúan a Szerződéses kereteken belül marad.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 16 089 718.00 EUR
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 16 089 718.00 EUR