Suministros - 449344-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Poznań: Equipamiento médico

2020/S 187-449344

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Dirección postal: ul. Przybyszewskiego 49
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 60-355
País: Polonia
Persona de contacto: Mateusz Grelus
Correo electrónico: dzp@spsk2.pl
Teléfono: +48 618691847
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.skhs.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://skhs.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://skhs.eb2b.com.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wyroby medyczne – implanty stosowane w ortopedii wraz z dzierżawą instrumentarium

Número de referencia: DZP/106/2020
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico - PA02
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Wyroby medyczne – implanty stosowane w ortopedii wraz z dzierżawą instrumentarium – 3 pakiety

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico - PA02
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Endoproteza stawu barkowego odwrócona – 2 zestawy (zgodnie z opisem tabela nr 1)

Dzierżawa instrumentarium i napędu na czas trwania umowy – 2 zestawy

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa zostanie zawarta na okres od 1.1.2021 do 31.12.2022, a w przypadku podpisania umowy po 1.1.2021, umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico - PA02
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Endoproteza stawu kolanowego – Ilość: 54 (zgodnie z opisem tabela nr 2)

Dzierżawa instrumentarium i napędu na czas trwania umowy – 1 zestaw/24 m-ce

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa zostanie zawarta na okres od 1.1.2021 do 31.12.2022, a w przypadku podpisania umowy po 1.1.2021, umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico - PA02
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Endoproteza bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego tzn. z krótkim trzpieniem (zgodnie z opisem tabela nr 3)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa zostanie zawarta na okres od 1.1.2021 do 31.12.2022, a w przypadku podpisania umowy po 1.1.2021, umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (XII SIWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 16.5.2019 Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy produktów leczniczych, każda o wartości minimum w PLN:

Pakiet Wartość dostawy PLN

1. 8 278,00;

2. 62 106,00;

3. 177 706,00.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Realizacja przedmiotu umowy odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego położonej przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 w Poznaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy do magazynu apteki (w godzinach 7.30–13.30) w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:15
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://skhs.eb2b.com.pl/

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
VI.3)Información adicional:

I. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

II. Zamawiający wskazuje, że działając na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości PLN:

Pakiet Kwota Wadium PLN

1. 662,24;

2. 4 968,48;

3. 14 216,48.

Termin wnoszenia wadium jest tożsamy z terminem składania ofert.

IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

V. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

VII. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dokumenty i oświadczenia z niniejszego punktu składane są na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp.

1. Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów medycznych.

2. Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej, w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych potwierdzających spełnienie parametrów ujętych w tabeli. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w tomie nr III SIWZ.

3. Wykonawca dla oferowanego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity z 13.12.2018 Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu – jeżeli dotyczy (do wglądu na żądanie Zamawiającego).

4. Zamawiający może wymagać złożenia próbek zaoferowanego asortymentu w minimalnym opakowaniu handlowym, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Szczegółowe wymagania określone zostały przez Zamawiającego w tomie nr III SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 11.9.2019 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020