Servicios - 449349-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Automóviles para pasajeros

2018/S 198-449349

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polonia
Persona de contacto: Marta Krzemień
Correo electrónico: marta.krzemien@plk-sa.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zamowienia.plk-sa.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Logistyki
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polonia
Persona de contacto: Marta Krzemień
Correo electrónico: marta.krzemien@plk-sa.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://zamowienia.plk-sa.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de transporte ferroviario

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wynajem długoterminowy samochodów osobowych w ilości 109 (sto dziewięć) sztuk

Número de referencia: ILG6a-231-22/2018
II.1.2)Código CPV principal
34110000 - PA01
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy wraz z usługą serwisowania 109 (stu dziewięciu) fabrycznie nowych (rok produkcji 2018 i/lub 2019) samochodów

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy wraz z usługą serwisowania 109 (stu dziewięciu) fabrycznie nowych (rok produkcji 2018 i/lub 2019) samochodów

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena wynajmu wraz z serwisem / Ponderación: 70 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Jedna marka we wszystkich typach / Ponderación: 25 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Zużycie paliwa / Ponderación: 5 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 14/12/2018
Fin: 15/03/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia podana w Sekcji II.2.7) Ogłoszenia jest datą orientacyjną przyjętą na potrzeby zrobienia niniejszego Ogłoszenia. Za prawidłową datę rozpoczęcia realizacji zamówienia należy przyjąć dzień zawarcia Umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy

1)którzy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej,

2)wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ÷ 23 Ustawy Pzp z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 13) lit. d i pkt 14) Ustawy Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

Oraz

3)brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie

Art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 5), 6) i 8) Ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne) wskazane w ust. 3 poniżej.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 178 000,00 PLN. Szczegóły na jakich Wykonawca winny jest wnieść wadium określa Rozdział XI SIWZ. 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp przed podpisaniem Umowy. Szczegóły na jakich Wykonawca winny jest wnieść zabezpieczenie określa Rozdział XIX SIWZ.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji Umowy określa załącznik nr 3 do SIWZ - wzór Umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:05
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali 0007, segment B, przyziemie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Za okres podany w miesiącach w Sekcji IV.2.6) niniejszego Ogłoszenia Zamawiający rozumie okres 60 dni, zgodnie z SIWZ Rozdziałem XV.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu Podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018