Suministros - 449388-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Jaworzno: Electricidad

2020/S 187-449388

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie
Dirección postal: ul. Grunwaldzka 33
Localidad: Jaworzno
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 43-600
País: Polonia
Persona de contacto: Mariusz Rosiak
Correo electrónico: zamowienia@um.jaworzno.pl
Teléfono: +48 326181586
Fax: +48 326181501
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.um.jaworzno.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.jaworzno.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej gminy Jaworzno w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022.

Número de referencia: BZ.271.1.20.2020
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833) na potrzeby wspólnych Zamawiających o łącznym wolumenie 43 088,858 MWh, liczbie punktów poboru według załącznika nr 3 do SIWZ w okresie dostaw, tj. nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2022.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 13 357 546.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22 Śląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jaworzno

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833) na potrzeby wspólnych Zamawiających o łącznym wolumenie 43 088,858 MWh, liczbie punktów poboru według załącznika nr 3 do SIWZ w okresie dostaw, tj. nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2022, z zastrzeżeniem, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 3 do SIWZ, rozpoczęcie dostaw nastąpi w terminach tamże wskazanych, jednak nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w tym w szczególności: wypowiedzenia istniejących umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży energii elektrycznej. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych wraz z zawarciem umów sprzedaży energii elektrycznej.

2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 3 grup (kategorii do OPZ) według poniższej klasyfikacji (wielkość poddana prawu opcji)

Energia elektryczna – oświetlenie uliczne 12 376,200 MWh

Energia elektryczna – taryfa Bxx 15 072,000 MWh

Energia elektryczna – pozostałe 15 640,658 MWh

CPV: 09310000-5 – elektryczność

3. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Zamawiających, w tym także przez samorządowe jednostki organizacyjne, które będą oddzielnymi płatnikami, szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do SIWZ.

4. Wybrany Wykonawca musi posiadać umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD) zawartą z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), która umożliwia sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania Tauron Dystrybucja S.A.

5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi OSD. Operatorem systemu dystrybucyjnego dla wszystkich Zamawiających jest spółka Tauron Dystrybucja S.A.

6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

7. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – Tak.

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) na zasadach opisanych w SIWZ.

9. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) – dalej zwaną Pzp.

10. Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, art. 36a ust. 2 Pzp – nie mają zastosowania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 357 546.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający oświadcza, iż wielkość zużycia energii elektrycznej określona powyżej, stanowi przybliżoną przewidywaną wielkość, ma charakter wiążący i służy do porównania ofert. W trakcie realizacji zamówienia może ona ulec zwiększeniu o max. 20 %, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego prawem opcji, w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w stosunku do prognoz, dotyczących poszczególnych Zamawiających. Zużycie energii elektrycznej (większe od prognozy zużycia energii elektrycznej – przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 20 % w stosunku do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb wspólnych Zamawiających. Niezależnie od wielkości zużycia energii elektrycznej, wybrany Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia, zobowiązany jest w każdym przypadku realizować dostawę energii elektrycznej, w cenach wynikających z wybranej oferty. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiających żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupią mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii elektrycznej, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii dla poszczególnych Zamawiających, zmianą grupy taryfowej.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Gmina miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno – wyznaczony został w trybie art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych jako pełnomocnik upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz podmiotów wymienionych w cz. I ust. 1 SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833). Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania speł. warunku udziału w post. dot. kompetencji lub upr. do prowadzenia określonej działalności zostanie wezwany do przedłożenia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa URE.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.

2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) zgodnie z opisem zawartym w cz. VI.3 ogłoszenia.

3. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w ust. 5, zastępuje się go dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt a, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp; jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Dokumenty, o którym mowa w ust. 5–7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie z wykonania/lub wykonywania w sposób należyty, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania wykonanego /lub wykonywanego (w ramach jednej umowy) polegającego na dostawie energii elektrycznej o wolumenie minimum 15 000 MWh w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg załącznika 6 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie umów zgodnych z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, zawieranych odrębnie przez poszczególnych członków grupy zakupowej, w tym także przez samorządowe jednostki organizacyjne, które będą oddzielnymi płatnikami.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w treści umowy – warunki i zakres zmian określone zostały w SIWZ (cześć XV) oraz we wzorze umowy (paragraf 16 i 17).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, sala 045b.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń: II, III kwartał 2022 roku

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1/ Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .odt (przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2/ Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3/ W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@um.jaworzno.pl (Zamawiający zaleca stosowanie tego sposobu) lub za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).

4/ Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami służąca wyłącznie do składania/wycofywania i zmiany oferty odbywa się za pośrednictwem:

a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/;

b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

5/ W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców. Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

7/ Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

8/ Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio stosowny punkt w formularzu ofertowym oraz właściwą część JEDZ. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawcy znane są firmy podwykonawców na etapie składania oferty, winien wskazać je w JEDZ.

9/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ (www.bip.jaworzno.pl), informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie wymaga się złożenia w/w dokumentu dla wszystkich podmiotów.

10/ Okres związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11/ Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ, dostępnej wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego:www.bip.jaworzno.pl

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zgodnie z art. 179 Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:

a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy działu VI Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020