Suministros - 449389-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Ghercești: Camiones cisterna para el transporte de combustible

2020/S 187-449389

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerul Apărării Naționale, Unitatea Militară 02512 Z
Número de identificación fiscal: 6591933
Dirección postal: Str. Aviatorilor nr. 10
Localidad: Ghercești
Código NUTS: RO411 Dolj
Código postal: 207280
País: Rumania
Persona de contacto: Ionut Arghiropol
Correo electrónico: cciz@ftc.ro
Teléfono: +40 251435292
Fax: +40 251435292
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.e-licitatie.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103879
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Contract de furnizare a produsului autocisternă pt. transport și alimentare carburanți de aviație de capacitate 11 000-12 000 L

Número de referencia: 190
II.1.2)Código CPV principal
34133110 Camiones cisterna para el transporte de combustible
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare,, Autocisterna pentru transport si alimentare carburanti aviatie de capacitate 11000 – 12000 litri”, conform cerințelor din Specificaţia Tehnică pentru achiziţie cod ST- Z.20-4192.v.1 din Caietul de sarcini

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 297 479.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO411 Dolj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Adresa poştală: Str. Aviatorilor nr. 10, localitatea: Comuna Ghercesti, Cod poştal: 207280, Jud Dolj

II.2.4)Descripción del contrato:

Necesitatea consta în asigurarea de 1 cpl.,, Autocisterna pentru transport si alimentare carburanti de aviatie (autoalimentator) de capacitate 11000 – 12000 litri” confort cerintelor caietului de sarcini.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Garanția peste cei 2 ani prevăzuți în specificația tehnică ST-G.19-3980.v.2; Garanția extinsă face referire exclusiv la partea de vehicul a autospecialei; Nu se vor puncta fracții din an / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 7
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Buget MApN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

— Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

1. Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, de către operatorii economici / subcontractor / terț susținător, participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

2. Ofertantul declarat câștigător (clasat pe primul loc), va prezenta următoarele documente (conform art. 196, al.(2) din Legea 98/2016), astfel:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competețe în acest sens. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

3. Documentele menționate la pct. 2, vor fi depuse și de asociați, subcontractanți sau terți susținători.

Cerinţa nr. 2 – Evitarea conflictului de interese

Ofertanții/ terţii susţinători /subcontractanții nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertant individual/ofertant asociat/ subcontractant/terţ susţinător) și se va prezenta împreună Declaraţia cu privire la conflictul de interese în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea 98 (Formularul nr. 3, din secţiunea formulare).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE respectiv, certificatul constatator emis de O.R.C. pentru persoane fizice/juridice române sau în cazul ofertanţilor persoane fizice/juridice străine documente echivalente din ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de către ofertantul asociat, terţul susţinător, subcontract – dacă este cazul).

Cerinţa nr. 3 - Precizăm că persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt Arghiropol Ionut, Radu Costinel, Sandita Ion,Gheorghiu Cornel, Paun Dan, Oprea Sabin, Minca Denisa, 1 expert cooptat.

AC/ECare obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică disponibil la adresa https://integritate.e-licitatie.ro

Cerinta: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv detinerea unui certificat ONRC din care sa reiasa ca desfasoara activitati in domeniul obiectului contractului (valabil si pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori, dupa caz).

Modalitatea de indeplinire: se va completa de catre toti participantii odată cu completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in SICAP. Documentul justificativ care demonstreaza cele asumate prin DUAE va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Precizari suplimentare:

— Ofertantii care nu isi dovedesc forma de inregistrare vor fi descalificati,

— Documentele se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerința nr. 1:Prezentarea listei cu principalele livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, din care sa rezulte livrarea de produse similare, a căror valoare cumulată să fi fost mai mare sau egală cu valoarea estimată a contractului, respectiv 1 297 479lei fără TVA, în baza unui/mai multor contracte. Valorile vor fi exprimate in lei, iar daca este cazul, contractele fiind exprimate in alte valute, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic va completa inițial cerința corespunzătoare în formularul DUAE. La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta documentele suport în susținerea experienței similare (contracte, PV recepție, documente constatatoare și orice alte documente relevante), emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar, prin care să se confirme efectuarea livrărilor (în cuantumurile indicate mai sus). În cazul în care contractul conține clauze de confidențialitate, se permite și prezentarea de copii după informațiile relevante din contractul respectiv. Precizari suplimentare: - Ofertanții care nu își dovedesc experiența similară vor fi descalificați; - Documentele se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 23/05/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

IONUT ARGHIROPOL,CORNEL GHEORGHIU,SABIN OPREA,COSTINEL RADU,ION SANDITA,DENISA MINCA,DAN PAUN,EXPERT COOPTAT.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020