Suministros - 449394-2020

Submission deadline has been amended by:  513133-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Máquinas y aparatos de pruebas y medida

2020/S 187-449394

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Jagielloński
Número de identificación fiscal: 6750002236
Dirección postal: ul. Gołębia 24
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-007
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Łukasik-Socha
Correo electrónico: a.lukasik@uj.edu.pl
Teléfono: +48 126631067
Fax: +48 126633914
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uj.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: www.przetargi.uj.edu.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.przetargi.uj.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, budowy (wykonania), dostawy i instalacji układu monochromatora promieniowania X dla potrzeb budowy linii badawczej PolyX w NCPS Solaris.

Número de referencia: 80.272.269.2020
II.1.2)Código CPV principal
38540000 Máquinas y aparatos de pruebas y medida
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zbudowanie (wykonanie), dostawa oraz instalacja układu monochromatora promieniowania X dla linii badawczej PolyX na magnesie zakrzywiającym w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Kluczowym elementem układu jest monochromator hybrydowy składający się z podwójnego monochromatora wielowarstwowego (ang. Double Multilayer Monochromator, DMM) oraz podwójnego monochromatora krystalicznego (ang. Double Crystal Monochromator, DCM).

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie testów FAT i SAT, w tym szkolenie pracowników Solaris z obsługi przedmiotu zamówienia.

1.2 Przedmiot zamówienia objęty jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne/minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy jak i inne istotne dla wykonania zamówienia informacje, zawiera Załącznik A do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie,zbudowanie (wykonanie),dostawa oraz instalacja układu monochromatora promieniowania X dla linii badawczej PolyX na magnesie zakrzywiającym w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Kluczowym elementem układu jest monochromator hybrydowy składający się z podwójnego monochromatora wielowarstwowego (ang. Double Multilayer Monochromator, DMM) oraz podwójnego monochromatora krystalicznego (ang. Double Crystal Monochromator, DCM).

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie testów FAT i SAT, w tym szkolenie pracowników Solaris z obsługi przedmiotu zamówienia.

1.2 Przedmiot zamówienia objęty jest co najmniej 12 miesięczną gwarancją zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne/minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy jak i inne istotne dla wykonania zamówienia informacje, zawiera Załącznik A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Wydajność / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 17
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

4) Termin wykonania zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach:

1.1 zaprojektowanie, zbudowanie (wykonanie), przetestowanie i dostawa zestawu urządzeń i komponentów: do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy;

1.2 instalacja oraz testy SAT: do 2 miesięcy od dnia zaakceptowania dostawy;

1.3 szczegółowe terminy realizacji zostały opisane we wzorze umowy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

3. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę (obejmującą testy SAT) układu monochromatora promieniowania X na potrzeby synchrotronowych linii badawczych.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy są zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco, Inglés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 13:15
Lugar:

Dział Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Składanie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na zasadach określonych w SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

1. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015, poz. 978 z późn. zm.); lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 233 z późn. zm.);

1.3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

1.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

2) Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

3) Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ z załącznikami.

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

5) Zamawiający przewiduje udzielenie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Kwota szacunkowa zamówień dodatkowych udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp wynosi w sumie 1 000 000 PLN netto.

6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN), w euro (EUR) lub funtach brytyjskich (GBP) w zależności od waluty złożonej oferty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020