Suministros - 449398-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Ordenadores portátiles

2020/S 187-449398

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Główny Urząd Statystyczny
Dirección postal: al. Niepodległości 208
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-925
País: Polonia
Persona de contacto: Marzena Brzychcy
Correo electrónico: m.brzychcy@stat.gov.pl
Teléfono: +48 226083600
Fax: +48 226083189
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.stat.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://gus.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu i proj. w ramach POPT

Número de referencia: 57/ST/DB/BP/SPIS/POPT/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
30213100 Ordenadores portátiles
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań:

— zadanie 1 – zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej,

— zadanie 2 – zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu,

— zadanie 3 – zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej GUS i US w ramach projektu „Wsparcie, w latach 2019–2020, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020” realizowanego w ramach programu operacyjnego Pomoc techniczna 2014–2020, oś priorytetowa 1: Zasoby ludzkie, działanie 1.2: Wsparcie stanowiska pracy. Porozumienie o dofinansowaniu nr UDA-POPT.01.02.00-00-0255/19-00 z dnia 18 lutego 2019 r.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 329 493.94 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań:

1) zadanie 1 – zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej;

2) zadanie 2 – zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu;

3) zadanie 3 – zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych w ramach projektu „Wsparcie, w latach 2019–2020, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020” realizowanego w ramach programu operacyjnego Pomoc techniczna 2014–2020, oś priorytetowa 1: Zasoby ludzkie, działanie 1.2: Wsparcie stanowiska pracy. Porozumienie o dofinansowaniu nr UDA-POPT.01.02.00-00-0255/19-00 z dnia 18 lutego 2019 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 2 – wydłużony okres gwarancji ,,G” / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: kryterium nr 3 – czas naprawy ,,T” / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 329 493.94 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 18/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków projektu „Wsparcie, w latach 2019–2020, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020” realizowanego w ramach programu operacyjnego Pomoc techniczna 2014–2020, oś priorytetowa 1: Zasoby ludzkie, działanie 1.2: Wsparcie stanowiska pracy.

II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni od zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 18 grudnia 2020 r. w zależności od tego który z terminów nastąpi jako pierwszy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie, obejmujące realizację dostaw urządzeń elektronicznych (laptopów, lub komputerów, lub tabletów) o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Sprzęt będący w użyciu pracowników GUS ma zbyt słabe parametry w kontekście wymagań związanych z prowadzeniem prac spisowych, tym samym nowy sprzęt ma również zapewnić bezproblemowy dostęp do wszelkich narzędzi informatycznych stosowanych w GUS bez potrzeby skomplikowanej konfiguracji i spadającej wydajności przestarzałego sprzętu. Zrealizowanie zakupu w możliwie najkrótszym czasie pozwoli na szybkie zażegnanie ww. problemów natury informatycznej, unowocześnienie parku sprzętowego i wejście na wyższy poziom informatyzacji urzędu.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 07/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 219, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SIWZ, Klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SIWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 3.6 SIWZ.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 1.16 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SIWZ.

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl).

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

7) wyników testu Passmark CPU (wartość Average CPU Mark) zgodnie z wynikami opublikowanymi na stronie (http://www.cpubenchmark.net), potwierdzające, że zaoferowane urządzenie zawierać będzie procesor umożliwiający uzyskanie minimum 7 500 punktów.

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).

7. Wadium: 65 000,00 PLN.

8. ZNWU: 5 % wartości umowy z VAT.

9. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, szczegółowo określona w pkt 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:

1) platformy zakupowej zamawiającego, zwanej dalej „platformą”, dostępnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl);

2) poczty elektronicznej.

10. W przedmiotowym postępowaniu, złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: (http://gus.ezamawiajacy.pl).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020