Suministros - 449409-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Brno: Mobiliario y equipo diverso

2020/S 187-449409

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Moravské zemské muzeum
Número de identificación fiscal: 00094862
Dirección postal: Zelný trh 6
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 659 37
País: Chequia
Persona de contacto: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00
Correo electrónico: zakazky@akfiala.cz
Teléfono: +420 541211528
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mzm.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/mzmnen
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nen.nipez.cz/profil/mzmnen
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 28360125
Dirección postal: Helfertova 2040/13
Localidad: Brno
Código NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Código postal: 613 00
País: Chequia
Correo electrónico: zakazky@akfiala.cz
Teléfono: +420 541211528
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.akfiala.cz/
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/mzmnen
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://nen.nipez.cz/profil/mzmnen
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výstava Comenius (1592 - 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba

Número de referencia: MZMJAK0820
II.1.2)Código CPV principal
39150000 Mobiliario y equipo diverso
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výstavy Výstava Comenius (1592 - 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba v Jízdárně Pražského hradu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění a soupis dodávek a služeb (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). Zadavatel upozorňuje účastníky, že příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení obsahuje i plnění, které není předmětem této veřejné zakázky, v soupisu dodávek a služeb je toto plnění označeno červeným textem Neoceňovat, není předmětem.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 616 229.70 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Praha

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výstavy Výstava Comenius (1592 - 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba v Jízdárně Pražského hradu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění a soupis dodávek a služeb (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). Zadavatel upozorňuje účastníky, že příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení obsahuje i plnění, které není předmětem této veřejné zakázky, v soupisu dodávek a služeb je toto plnění označeno červeným textem Neoceňovat, není předmětem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 616 229.70 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 5
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel podle § 77 odst. 2 ZZVZ prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením živnostenského oprávnění či jiné oprávnění, a to alespoň pro živnosti nebo činnosti:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

Nebo jinou obdobnou živnost či činnost odpovídající předmětu veřejné zakázky.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:00
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Upřesnění:

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Dodavatel se zavazuje provést zhotovení výstavy, tedy že výstava bude způsobilá dle technické specifikace k zahájení a plnění jejího účelu a předána zadavateli, do 3. 12. 2020. Výstava bude zahájena dne 4. 12. 2020.

Bezprostředně po skončení výstavy dodavatel provede odstranění výstavy, nejpozději však do 14 dnů od skončení výstavy. Termín skončení výstavy je 28. 3. 2021. V případě, že se termín zahájení výstavy posune, posune se o stejný počet dní i termín skončení výstavy.

Další CPV kódy:

39154000-6 Výstavní zařízení,

39155000-3 Nábytek pro knihovny,

39100000-3 Nábytek,

38652120-7 Video projektory.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020