Suministros - 449412-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Ústí nad Labem: Material pedagógico

2020/S 187-449412

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ústecký kraj
Número de identificación fiscal: 70892156
Dirección postal: Velká Hradební 3118/48
Localidad: Ústí nad Labem
Código NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Código postal: 400 02
País: Chequia
Persona de contacto: Chmelíková Jana
Correo electrónico: chmelikova.j@kr-ustecky.cz
Teléfono: +420 475657739
Fax: +420 475200245
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kr-ustecky.cz
Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-Simulátor sanitní vozidlo s vybavením

Número de referencia: KUUK/005807/2020/INV/VZ-RR/0005
II.1.2)Código CPV principal
39162100 Material pedagógico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění je dodávka simulátoru sanitního vozidla s vybavením pro ZZS ÚK včetně veškerého souvisejícího vybavení pro uživatele Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem (ve smlouvě také „ZZS ÚK“). Předmětem plnění není zajištění provozních podmínek a provozu řešení v rámci ZZS ÚK a dodávky zdravotnického materiálu.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 650 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZZS ÚK, příspěvková organizace-výjezdová základna, Beethovenova 5606, Chomutov

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění je dodávka simulátoru sanitního vozidla s vybavením pro ZZS ÚK včetně veškerého souvisejícího vybavení pro uživatele Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem (ve smlouvě také „ZZS ÚK“). Předmětem plnění není zajištění provozních podmínek a provozu řešení v rámci ZZS ÚK a dodávky zdravotnického materiálu.

Bude se jednat o simulátor sanitního vozidla pro nácvik ošetření pacientů s využitím vybavení a přístrojů vozidla a s využitím jiných modelů v různých běžných i mimořádných situacích/událostech tak, aby byla dosažena maximální připravenost na tyto situace.

Podrobné vymezení je uvedeno v Projektové a technické dokumentaci, která je přílohou č. 4 Zadávací dokumentace.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 650 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 28/02/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005400

II.2.14)Información adicional

V rámci projektu již zadavatel real. tyto VZ:

Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-Lezecký trenažér pro ZZS ÚK; Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK; Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových střediska ZZS ÚK, II.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu min. 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to na dodávky zástaveb sanitních vozidel ZZS nebo sanitních vozidel ZZS, vč. zdravotnické zástavby v hodnotě, každé, min. 2 500 000,00 CZK bez DPH;

Dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením k Soupisu položek (který je přílohou č. 6 této Zadávací dokumentace) popis a fotografie jednotlivého nabízeného zařízení a vybavení tak, aby bylo možné posoudit, zda nabízené plnění splňuje předepsané zákonné požadavky a požadavky zadavatel uvedené v zadávacích podmínkách;

Dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením:

1. dokladu globální homologace skříňového sanitního vozidla ZZS vydaný příslušným orgánem (homologace dle směrnice Evropského parlamentu a RADY (ES) 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samotných technických celků určených pro tato vozidla, pozměněnou nařízením Komise (EU) č. 65/2012);

2. kopie zkušebních protokolů typového sanitního vozidla ambulance typu B dle ČSN EN 1789 + A2. Typové vozidlo musí být shodné s nabízeným vozidlem ambulance typu B;

3. čestné prohlášení o tom, že typové sanitní vozidlo ambulance typu B je vyrobeno, a nabízené sanitní vozidlo ambulance typu B bude vyrobeno, ve shodě s ČSN EN 1789 + A2 a předloženou homologací sanitního vozidla ambulance typu B, a po dovybavení uživatelem (ZZS ÚK) zdravotnickým vybavením bude umožněno splnění vyhlášky č. 296/2012 Sb.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

KÚÚK

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020