Suministros - 449420-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Kielce: Aparatos de filtrado

2020/S 187-449420

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dirección postal: ul. Artwińskiego 3
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 25-734
País: Polonia
Persona de contacto: Sekcja zamówień publicznych
Correo electrónico: justynasi@onkol.kielce.pl
Teléfono: +48 413674474
Fax: +48 413674071
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wraz z montażem systemu eliminacji mikrobiologicznej z powietrza i powierzchni działający w oparciu o aktywną technologię RCI dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Número de referencia: AZP.2411.123.2020.JS
II.1.2)Código CPV principal
42514300 Aparatos de filtrado
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem systemu eliminacji mikrobiologicznej z powietrza i powierzchni działający w oparciu o aktywną technologię RCI, stosownie do:

— pakietu nr 1 – Activ pure – zakup i montaż,

— pakietu nr 2 – kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI – zakup i montaż.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1 – Activ pure – zakup i montaż

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42514300 Aparatos de filtrado
42520000 Equipo de ventilación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL721 Kielecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 1 – Activ pure – zakup i montaż.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zakup realizowany w ramach projektu RPOWŚ „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach działania 7.3. Nr RPSW.07.03.00-26-0001/17, zadanie 3 Działania związane z zapobieganiem rozszerzania wirusa COVID-19 w ŚCO.

II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę:

pakiet nr 1 – 4 600,00 PLN.

Zamawiający, na mocy art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2 – kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI – zakup i montaż

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42514300 Aparatos de filtrado
42520000 Equipo de ventilación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL721 Kielecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 2 – kasety podsufitowe i matryce systemu oczyszczania powietrza RCI – zakup i montaż.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie terminu realizacji zamówienia / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zakup realizowany w ramach projektu RPOWŚ „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach działania 7.3. Nr RPSW.07.03.00-26-0001/17 zadanie 3 Działania związane z zapobieganiem rozszerzania wirusa COVID-19 w ŚCO

II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę:

pakiet nr 2 – 23 000,00 PLN.

Zamawiający, na mocy art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – oświadczenie ujęte w dodatku nr 5 do SIWZ albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie ujęte w dodatku nr 5 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 r. poz. 716) – oświadczenie ujęte w dodatku nr 5 do SIWZ;

h) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1) potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu dostaw wykonanych, w zakresie wskazanym w rozdz. V.1.2.1)a, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane – wzór stanowi dodatek nr 6.

Wykonawca musi wykazać:

— iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zamówienie polegające na dostawie systemu eliminacji mikrobiologicznej z powietrza i powierzchni działający w oparciu o aktywną technologię RCI na kwotę brutto minimum:

— pakiet nr 1 – 70 000,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 350 000,00 PLN.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać wartością najdroższemu pakietowi, na który Wykonawca złoży ofertę.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Wzór umowy dla każdej z części zamówienia stanowi dodatek nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w odpowiednich częściach na zawartych w niej warunkach.

2. Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte w ww. wzorze umowy.

3. Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje się możliwości dokonywania zmian postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, w sali konferencyjnej (pok. 204), ul. Artwińskiego 3c, 25-734 Kielce, POLSKA, o godzinie 10.30 za pomocą platformy zakupowej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1) potwierdzających spełnienie wymagań przedmiotowych:

a) zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu tj.:

i. deklaracja zgodności CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC na zaoferowane urządzenia;

ii. materiały informacyjne takie jak katalogi, foldery, ulotki, materiały źródłowe producenta (w j. polskim) – dla oferowanego przedmiotu zamówienia, dokumenty zgodne z opisem producenta, opisy oferowanego przedmiotu zamówienia uwzględniające wymagane parametry;

iii. certyfikat PZH wydany przez Państwowy Zakłada Higieny, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora;

iv. certyfikat autentyczności oraz dokument potwierdzający skuteczność technologii na powietrze oraz powierzchnię;

v. dokument potwierdzający skuteczność eliminacji mikrobiologicznej (np. publikacje międzynarodowe);

vi. dokument potwierdzający skuteczność w eliminacji Klebsiella pneumonia NDM-1 (New Delhi) z powietrza i powierzchni;

vii. dokument potwierdzający skuteczność w eliminacji surogata dla wirusa SARS Cov-2, czyli bakteriofagu MS2 – wyniki badań z laboratorium akredytowanego przez FDA.

2. Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje – oferta:

a) wypełniony druk „Oferta” – zgodny ze wzorem stanowiącym w dodatku nr 1 do SIWZ;

b) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;

c) wypełniony formularz „Zestawienie parametrów i warunków technicznych” – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;

d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

e) pełnomocnictwo określającego jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 4.1.1 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

g) oryginał gwarancji, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;

h) wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – złożony w sposób opisany w rozdziale VI SIWZ.

Termin związania ofertą wskazany w pkt IV.2.6 ogłoszenia, tj. 2 miesiące od ustalonej daty składania ofert, odpowiada 60 dniom liczonym od ustalonej daty składania ofert.

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, określono w rozdziale VI SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2) Skarga

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę może wnieść również Zamawiający.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do o toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy a dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020