Suministros - 449427-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Ostrava: Productos farmacéuticos

2020/S 187-449427

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Moravskoslezký kraj
Número de identificación fiscal: 70890692
Dirección postal: 28. října 117
Localidad: Ostrava - Moravská Ostrava
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Código postal: 702 18
País: Chequia
Persona de contacto: Ing. Radmila Müllerová
Correo electrónico: radmila.mullerova@msk.cz
Teléfono: +420 595622711
Fax: +420 595622951
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.msk.cz
Dirección del perfil de comprador: https://profily.proebiz.com/profile/70890692
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://profily.proebiz.com/profile/70890692
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://josephine.proebiz.com/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků

Número de referencia: MSK 112749/2020
II.1.2)Código CPV principal
33600000 Productos farmacéuticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky léčivých přípravků.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 040 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000 Productos farmacéuticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Moravskoslezský kraj

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky léčivých přípravků.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 040 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

K bodu II.2.5) Hodnotící kritéria zadavatel uvádí, že kritérium hodnocení bude stanoveno vždy v rámci samostatné veřejné zakázky zadávané na základě DNS.

K bodu II.2.12) Informace o elektronických katalozích zadavatel uvádí, že ve vybraných případech nebude el. katalogu využito.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Prokázání základní způsobilosti dle § 74 a § 75 ZZVZ, prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 (Výpis z obchodního rejstříku) a 2 ZZVZ (Rozhodnutí o povolení k distribuci léčivých přípravků Státního ústavu pro kontrolu léčiv).

Podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je k dispozici na profilu zadavatele https://profily.proebiz.com/profile/70890692.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zadavatel nepožaduje.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zadavatel nepožaduje.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zadavatel nepožaduje.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo, Eslovaco

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je k dispozici na profilu zadavatele https://profily.proebiz.com/profile/70890692.

K bodu I.2) Společné zadávání veřejných zakázek zadavatel uvádí: Pověřující zadavatelé si budou jako výstup samostatných výzev k podání nabídky s vybranými dodavateli uzavírat smlouvy.

K bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast zadavatel uvádí:

a) Čas podání žádostí o účast v elektronickém nástroji je stanoven na 10:00:00.

b) V souladu s § 140 ZZVZ zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS každému zadavateli podat žádost o účast.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020