Servicios - 449429-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con vías férreas y otros equipos

2018/S 198-449429

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 181-410978)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Pomorska Kolej Metropolitalna S. A.
ul. Budowlanych 77
Gdańsk
80-298
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Kłos
Teléfono: +48 583501100
Correo electrónico: zamowienia@pkm-sa.pl
Fax: +48 583501101
Código NUTS: PL63

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pkm-sa.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Número de referencia: PKM/DO/SP/350/4/18
II.1.2)Código CPV principal
50220000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług konserwacji, napraw bieżących, przeglądów oraz niezbędnej pomocy przy usuwaniu Awarii, Usterek i Wad Urządzeń SRK, stanowiących własność Zamawiającego (dalej jako „Przedmiot zamówienia”).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 181-410978

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.1
En lugar de:

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Léase:

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

2018/S 145-333058 Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

VII.2)Otras informaciones adicionales: