Suministros - 449444-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Máquinas y aparatos de pruebas y medida

2020/S 187-449444

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Número de identificación fiscal: 000325825
Dirección postal: ul. Pasteura 3
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-093
País: Polonia
Persona de contacto: Wojciech Boguta, Joanna Rawa
Correo electrónico: przetargi@nencki.edu.pl
Teléfono: +48 225892000
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nencki.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.nencki.gov.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: działalność naukowo-badawcza i edukacyjna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

System do obrazowania skurczu i mechanicznych właściwości mięśni

Número de referencia: AZP-261-31/2020
II.1.2)Código CPV principal
38540000 Máquinas y aparatos de pruebas y medida
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup zintegrowanego systemu do obrazowania skurczu umożliwiający kompleksową analizę skurczu mięśni szkieletowych myszy w warunkach in vitro, in vivo i in situ, zwany dalej „urządzeniem”.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego, adres: ul. Pasteura 3, 02-382 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

W skład zamówienia wchodzi:

— dostarczenie urządzenia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego (transport, rozładowanie, wniesienie), oraz

— instalacja urządzenia i uruchomienie, oraz

— demonstracja urządzenia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z jego eksploatacji i obsługi – w siedzibie Zamawiającego, oraz

— serwis gwarancyjny świadczony w okresie gwarancji przez co najmniej 2 lata. Serwis obejmuje – na koszt Wykonawcy – przyjazd i pracę serwisanta na miejscu lub wysyłkę do siedziby serwisu (zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami) i wszystkie części urządzenia niezbędne do przeglądu i serwisu. Dłuższy okres gwarancji i serwisu będzie punktowany w ramach kryteriów oceny ofert, oraz

— serwis pogwarancyjny co najmniej przez dwa lata po zakończeniu okresu gwarancji – na koszt Wykonawcy; na który składają się przyjazd i praca serwisanta na miejscu lub wysyłka do siedziby serwisu (zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami), dostęp do części zamiennych (cena części nie może być wyższa od cen katalogowych producenta części). Dłuższy okres i oferowane warunki będą punktowane w ramach kryteriów oceny ofert. Szczegółowy opis parametrów funkcjonalnych urządzenia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIR.04.02.00-00-C004/19 NEBI

II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 60 pkt; doświadczenie 15 pkt; serwis pogwarancyjny 15 pkt; gwarancja 10 pkt.

To postępowanie jest jednym z zamówień realizowanych w ramach projektu NEBI Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych, współfinansowanego ze środków UE. Jest to zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości ponad 139 000 EUR.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się (poniżej przytoczono treść ww. artykułu):

12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176);

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;

c) skarbowe;

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

14) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający informuje, że w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Zamawiający informuje, że:

— o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

— nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,

— postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający dokona najpierw oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

2. Oświadczenia lub dokumenty do dostarczenia wraz z ofertą:

— oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, „JEDZ”, aktualne na dzień składania ofert, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ,

— szablon oferty (wzór stanowi załącznik do SIWZ),

— formularz parametry (wzór stanowi załącznik do SIWZ),

— referencje/dokumenty potwierdzające realizacje wykazywane w szablonie oferty – składane o ile Wykonawca wykazuje takie realizacje,

— informacja o złożeniu oferty, której wybór prowadzi / nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (wzór stanowi załącznik do SIWZ) – składana o ile dotyczy,

— informacja o zastrzeżeniu jawności treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, znajdujących się w dokumentach składanych na każdym etapie postępowania przetargowego (wzór stanowi załącznik do SIWZ) – składana o ile dotyczy,

— informacja o powierzeniu / niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom (wzór stanowi załącznik do SIWZ),

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp — składane o ile dotyczy,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, potwierdzający udostępnienie dla Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzający w swej treści, że określony w art. ust. 1 ustawy Pzp potencjał został faktycznie udostępniony (wzór stanowi załącznik do SIWZ) – składane o ile dotyczy.

3. Oświadczania lub dokumenty składane po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu odrębne oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z powyższym oświadczeniem składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający informuje, że o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy spełniają warunek udziału postawiony w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunku: Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, musiał należycie zrealizować nie mniej niż jedno (1) zamówienie dotyczące dostarczenia do jednostki naukowo-badawczej (tj. laboratorium, instytutu, szkoły wyższej) urządzenia służącego analizie skurczu mięśni u gryzoni laboratoryjnych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.

Informacje dodatkowe: jeżeli Wykonawca wykaże zamówienia realizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. Realizacja przedstawiona w Wykazie dostaw nie może być tożsama z realizacją wskazaną w ofercie w celu uzyskania punktacji w kryterium „Doświadczenie”.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu potwierdzenia spełniania postawionego w postępowaniu warunku udziału (z art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp) dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda:

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (z art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp) Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie wymagał złożenia;

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 –wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zostały opisane w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego, adres: Warszawa, ul. Pasteura 3.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje za pomocą aplikacji dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert przy użyciu klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Wymagania i informacje dotyczące wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego (księgowania). Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie wadium na cały okres związania ofertą. W przypadku wydłużenia terminu związania ofertą może to nastąpić poprzez przedłużenie ważności wadium już wniesionego lub wniesienie nowego wadium, jeżeli przedłużenie dotychczasowego jest niemożliwe.

Formy wniesienia wadium:

— w pieniądzu, przelewem – poprzez wpłatę na rachunek Zamawiającego z dopiskiem „wadium – (oznaczenie i nazwa postępowania)” tak, aby wadium znajdowało się na ww. rachunku przed upływem terminu składania wadium. Numer rachunku bankowego Zamawiającego: 33 1130 1017 0013 4337 2320 0057 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego; informacje dla Wykonawców zagranicznych: account holder: NenckiInstitute of Experimental Biology, bank details: BGK, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; account No IBAN: PL33 1130 1017 0013 4337 2320 0057, SWIFT code: GOSKPLPW,

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275, ze zm.).

Wszystkie istotne informacje pozwalające na skuteczne wniesienie wadium znajdują się w SIWZ.

2. Skrót „ustawa Pzp” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

3. Skrót „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem określającym zasady udzielania zamówienia i zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego po publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

— miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – składanie/zmiana/wycofanie oferty, oraz

— poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@nencki.edu.pl – przekazywanie korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

MiniPortal i ePUAP służą wyłącznie do złożenia/wycofywania i zmiany oferty (wraz z JEDZ). Wszelka pozostała korespondencja (tj. pytania do treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień/uzupełnień oraz dokumenty, wyjaśnienia, uzupełnienia – również dot. JEDZ, informacje składanie przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej. Zainteresowany złożeniem oferty Wykonawca musi zapoznać się z aktualnymi wytycznymi zawartymi w regulaminach korzystania z miniPortalu i ePUAP.

5. Wymagania co do treści oferty opisano szczegółowo w SIWZ oraz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia postępowania i do skutecznego złożenia oferty znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 4587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) (ustawa Pzp), przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Pzp.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania bezpośrednio Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

4. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy – Pzp, m.in.:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej (faksem lub pocztą elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej (ppkt 1 i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:

1) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy – Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020