Suministros - 449446-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Reactivos para análisis de sangre

2020/S 187-449446

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Número de identificación fiscal: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-326
País: Polonia
Persona de contacto: Paulina Janiszewska
Correo electrónico: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Teléfono: +48 729054221
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz z przeglądami oraz dzierżawa hemoglobinometrów do oznaczania hemoglobiny (HGB) wraz z dostawą materiałów zużywalnych; ZZP-169/20

Número de referencia: ZZP-169/20
II.1.2)Código CPV principal
33696200 Reactivos para análisis de sangre
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych wraz z przeglądami oraz dzierżawa hemoglobinometrów do oznaczania hemoglobiny (HGB) wraz z dostawą materiałów zużywalnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą sukcesywnie do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanych RCKiK:

1.2.1. mikrokuwet do oznaczania HGB na hemoglobinometrach HemoCue – 1 082 525 szt.;

1.2.2. krwi kontrolnej do oznaczania HGB na trzech poziomach: Normal, Low i High przy użyciu hemoglobinometru HemoCue w liczbie 462 ampułek z każdego poziomu (razem 1 386 szt.);

1.2.3. czyścików do hemoglobinometrów HemoCue – 8 760 szt.;

1.2.4. usługa serwisowa hemoglobinometrów HemoCue posiadanych przez Zamawiających;

1.2.5. mikrokuwet do oznaczania HGB na aparatach Hemo Control Manager – 914 816 szt.;

1.2.6. krwi kontrolnej do oznaczania HGB na trzech poziomach: Normal, Low i High przy użyciu hemoglobinometru Hemo Control Manager w liczbie 184 ampułek z każdego poziomu (razem 552 szt.);

1.2.7. czyścików do hemoglobinometrów Hemo Control Manager – 2 087 szt.;

1.2.8. usługa serwisowa hemoglobinometrów Hemo Control Manager posiadanych przez Zamawiających;

1.2.9. usługa dzierżawy 77 hemoglobinometrów z możliwością transmisji danych do posiadanych systemów komputerowych wraz z materiałami zużywalnymi na okres wskazany w załączniku do SIWZ (tabela dotycząca dzierżawy);

1.2.9.1. mikrokuwet do oznaczania HGB na dzierżawionych hemoglobinometrach – 345 400 szt.,

1.2.9.2. czyścików do dzierżawionych urządzeń – 1 802 szt.;

1.2.9.3. krwi kontrolnej do oznaczania HGB na trzech poziomach: Normal, Low i High przy użyciu hemoglobinometru w liczbie 127 ampułek z każdego poziomu (razem 381 szt.).

Nazwa HemoCue i HemoControl Manager to nazwy własne. Dopuszczony jest także przedmiot zamówienia równoważny w zakresie kompatybilności z posiadanymi hemoglobinometrami przez RCKiK oraz z hemoglobinometrami będącymi przedmiotem dzierżawy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W zależności od potrzeb Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwiększania podstawowej ilości kupowanego ww. przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy. Maksymalny zakres i rodzaj zamówienia podlegający prawu opcji oraz szczegółowe informacje zostały określone SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiących załącznik do SIWZ.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Składanie ofert będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl

Otwarcie ofert odbędzie się w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I piętro).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, o którym mowa w rozdz. IV SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ. Kwoty wymaganego wadium w odniesieniu do każdej części zamówienia zostały zawarte w rozdz. IV pkt 1.1 SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do sekcji IV.2.6) „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania zapisów art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

IV.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020