Suministros - 449447-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Piaseczno: Vehículos de extinción de incendios

2020/S 187-449447

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Dirección postal: ul. Kościuszki 5
Localidad: Piaseczno
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Código postal: 05-500
País: Polonia
Correo electrónico: rzp@piaseczno.eu
Teléfono: +48 227017654
Fax: +48 227017692
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.piaseczno.eu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.piaseczno.eu
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Nombre oficial: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Dirección postal: ul. Kościuszki 5
Localidad: Piaseczno
Código postal: 05-500
País: Polonia
Persona de contacto: Piotr Borkowski
Correo electrónico: rzp@piaseczno.eu
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://e-PUAP:/umigpiaseczno/SkrytkaESP
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup 1 szt. nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie

Número de referencia: Spr. 92/2020
II.1.2)Código CPV principal
34144210 Vehículos de extinción de incendios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego PN-EN 1846-2; S-2-6-6800-8/4000-1.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Piaseczno – Chojnów

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego PN-EN 1846-2; S-2-6-6800-8/4000-1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na podwozie samochodu pożarniczego / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na nadwozie samochodu pożarniczego / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin wykonania zamówienia: do dnia 18 grudnia 2020 r.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi trzy dostawy ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek ochrony przeciwpożarowej w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzone referencją bądź innym dokumentem.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał dostawy określone zgodnie z pkt 6 ust. 6.8 SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, siedziba RZP, ul. Warszawska 1, 05-500 Piaseczno, parter, pok. 012.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – zgodnie z pkt 6.1 SIWZ;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.2 SIWZ;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument (...), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.3 SIWZ;

4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z pkt 6.4 SIWZ;

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie z pkt 6.5 SIWZ;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z pkt 6.7 SIWZ;

8. przedstawienie trzech dostaw ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek ochrony przeciwpożarowej w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzonych referencją bądź innym dokumentem (...) – zgodnie z pkt 6.8 SIWZ.

9. Zamawiający żąda przesłania dokumentu JEDZ zgodnie z zasadami pkt 6.9–6.11 SIWZ.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie, zostały określone w pkt 6.13 SIWZ.

11. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10 000,00 PLN – zgodnie z pkt 8 SIWZ.

12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (...), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych (...) – zgodnie z pkt 6.14.1 SIWZ.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

14. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania w ramach zamówienia na dostawy w zakresie dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020