Prekės - 449447-2020

25/09/2020    S187

Lenkija-Piaseczno: Ugniagesių automobiliai

2020/S 187-449447

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Adresas: ul. Kościuszki 5
Miestas: Piaseczno
NUTS kodas: PL913 Warszawski zachodni
Pašto kodas: 05-500
Šalis: Lenkija
El. paštas: rzp@piaseczno.eu
Telefonas: +48 227017654
Faksas: +48 227017692
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.piaseczno.eu
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.piaseczno.eu
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami šiuo adresu:
Oficialus pavadinimas: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Adresas: ul. Kościuszki 5
Miestas: Piaseczno
Pašto kodas: 05-500
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Piotr Borkowski
El. paštas: rzp@piaseczno.eu
NUTS kodas: PL913 Warszawski zachodni
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://e-PUAP:/umigpiaseczno/SkrytkaESP
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup 1 szt. nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie

Nuorodos numeris: Spr. 92/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34144210 Ugniagesių automobiliai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego PN-EN 1846-2; S-2-6-6800-8/4000-1.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Piaseczno – Chojnów

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego PN-EN 1846-2; S-2-6-6800-8/4000-1.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji na podwozie samochodu pożarniczego / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji na nadwozie samochodu pożarniczego / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Termin wykonania zamówienia: do dnia 18 grudnia 2020 r.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi trzy dostawy ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek ochrony przeciwpożarowej w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzone referencją bądź innym dokumentem.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał dostawy określone zgodnie z pkt 6 ust. 6.8 SIWZ.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 28/10/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 28/10/2020
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, siedziba RZP, ul. Warszawska 1, 05-500 Piaseczno, parter, pok. 012.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – zgodnie z pkt 6.1 SIWZ;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.2 SIWZ;

3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument (...), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (...) – zgodnie z pkt 6.3 SIWZ;

4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z pkt 6.4 SIWZ;

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie z pkt 6.5 SIWZ;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z pkt 6.7 SIWZ;

8. przedstawienie trzech dostaw ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek ochrony przeciwpożarowej w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdzonych referencją bądź innym dokumentem (...) – zgodnie z pkt 6.8 SIWZ.

9. Zamawiający żąda przesłania dokumentu JEDZ zgodnie z zasadami pkt 6.9–6.11 SIWZ.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie, zostały określone w pkt 6.13 SIWZ.

11. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10 000,00 PLN – zgodnie z pkt 8 SIWZ.

12. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (...), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych (...) – zgodnie z pkt 6.14.1 SIWZ.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

14. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania w ramach zamówienia na dostawy w zakresie dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/09/2020