Suministros - 449463-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Material médico fungible

2020/S 187-449463

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
Número de identificación fiscal: 93009024000000
Dirección postal: ul. R. Weigla 5
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-981
País: Polonia
Persona de contacto: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R Weigla 5, 50-981 Wrocław
Correo electrónico: astanislawska@4wsk.pl
Teléfono: +48 261660604
Fax: +48 261660119
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.4wsk.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem jednostki sterującej do trombektomii mechanicznej

Número de referencia: 4WSzKzP.SZP.2612.74.2020
II.1.2)Código CPV principal
33140000 Material médico fungible - PA01
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej wraz z najmem jednostki sterującej do trombektomii mechanicznej wg pakietów 1 - 3

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Kody CPV: Materiały medyczne 33140000-3; PA01-7 Wynajem

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000 Material médico fungible - PA01
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 1 Spirala embolizacyjna,cewniki, stenty CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy towaru / Ponderación: 15,00
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru / Ponderación: 10,00
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia / Ponderación: 15,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji

1. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50 % ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000 Material médico fungible
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 2 Stentgrafty CPV 33140000-3 Materiały medyczne

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy towaru / Ponderación: 15,00
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru / Ponderación: 10,00
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia / Ponderación: 15,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji

1. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50 % ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000 Material médico fungible
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 3 -Stentgrafty CPV 33140000-3 Materiały medyczne

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy towaru / Ponderación: 15,00
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru / Ponderación: 10,00
Criterio de calidad - Nombre: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej lub w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia / Ponderación: 15,00
Precio - Ponderación: 60,00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji

1. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50 % ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2020.1282), zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i bez dodatkowego wezwania złożyć (wczytać) (pod rygorem nieważności) w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ);

c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku braku możliwości bezpłatnego pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności(wg wzoru – załącznik nr 7);

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg wzoru – załącznik nr 8);

Dokumenty, o których mowa w ppkt c) do f) Wykonawca składa (wczytuje) w postaci elektronicznej w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 734 000,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości (PLN):

PAKIET MIN. KWOTA [PLN]

1 116 000,00

2 1 007 000,00

3 611 000,00

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 123 000,00PLN (116000,00 PLN + 1 007 000,00 PLN).

CD PKT.III 1.1) - 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, sporządzona w postaci elektronicznej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ) - należy i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokument te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy))– należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą (pod rygorem nieważności) w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich zdolność finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 PZP – w tym celu Zamawiający zażąda dokumentów w takim samym zakresie jak w stosunku do Wykonawcy.

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

CD PKT. III. 1.1) - 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa (wczytuje) wraz z ofertą sporządzony w formie elektronicznej jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów (pod rygorem nieważności). Dokument ten należy złożyć w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez podmiot udostępniający zasoby).

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w Rozdziale III pkt. 2

8) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) i 2) lit. a) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV składają Wykonawcy wspólnie.

10) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) do ppkt 9) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

a) ppkt 1 lit. c) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,

b) ppkt 1 lit. d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. c) i d) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

CD PKT. III 1.1) - 11) Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1 ppkt 1) do 9) stosuje się odpowiednio.

12) Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

13) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

14) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

15) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

1) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart technicznych, itp. w języku polskim;

2) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 186) Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu).

Na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Dokumenty i Oświadczenia o których mowa w pkt 2 ppkt 1) –2) należy sporządzić w formie elektronicznej i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku powyższych dokumentów i oświadczeń oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

3. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

1) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru;

2) Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ;

3) Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowane istotne postanowienia umowy;

4) Oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

CD. PKT. III 1.1) - 5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty, dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP. Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

6) Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP. Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych;

7) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa;

8) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z SIWZ, załącznik nr 3 do SIWZ - istotne postanowienia umowy

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

W związku ze zwiekszoną potrzeba realizacji procedur ratujacych życie z wykorzystaniem sprzętu z umowy 66/4WSzKzP.SZP. 2612.2020 (Chirurgia naczyniowa), która od maja 2020 roku zuzyta została w 60 %. Pomimo planowania zapotrzebowania na ww sprzęt z nalezyta starannością, Szpital nie mógł przewidzieć zwiekszonej ilości zabiegów ratujacych Życie.

Sprzet podany do postepowania jest niezbędny do zabezpieczenia działalności Szpitala w obrębie wskazanych procedur ratujacych życie.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki)

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej. Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Wrzesień 2021

VI.3)Información adicional:

Zamawiający w terminie związania ofertą podał 2 miesiące = 60 dni

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: PLN (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części (pakiety) w wysokości:

PAKIET MIN. KWOTA [PLN]

1 5000,00

2 38000,00

3 23000,00

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 43000,00 PLN, (5000,00 PLN+ 38 000,00 PLN).

2. Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

5) przelewem na rachunek Zamawiającego

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postepu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Biuro Odwołań
Dirección postal: ul. Postepu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020