Suministros - 449466-2020

Submission deadline has been amended by:  503339-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Przechlewo: Módulos solares fotovoltaicos

2020/S 187-449466

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
Dirección postal: ul. Dworcowa 7/2
Localidad: Przechlewo
Código NUTS: PL637 Chojnicki
Código postal: 77-320
País: Polonia
Persona de contacto: Tadeusz Frieda
Correo electrónico: friedad@wp.pl
Teléfono: +48 598334301
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://przechlewo.biuletyn.net/?bip=1&cid=97
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/transakcja/379093
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/transakcja/379093
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: organizacja pozarządowa – stowarzyszenie
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica” – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń OZE dla odbiorców indywidualnych

Número de referencia: PSiG/ZP-1/2020
II.1.2)Código CPV principal
09331200 Módulos solares fotovoltaicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 176 instalacji OZE,

Instalacje montowane będą na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych i gruntach.

Zamówienie podzielone zostało na 3 części:

Część nr 1 - dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych instalacji fotowoltaicznych (122 instalacje);

Część nr 2 - dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych instalacji solarnych (32 instalacje);

Część nr 3 - dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych pomp ciepła powietrze-woda (22 pompy).

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość Części, przy czym dla każdej Części składa odrębną ofertę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje SIWZ wraz z Załącznikami: 4a-4c Projekty budowlane, 5a-5c Wykazy lokalizacji montażu instalacji, 11a-11c Wzory umów.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 122 instalacji fotowoltaicznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
45261215 Revestimiento de cubiertas con placas solares
45315700 Instalación de puestos de seccionamiento
45223200 Obras de estructura
09330000 Energía solar
45311200 Trabajos de instalación de accesorios eléctricos
09332000 Instalación solar
45300000 Trabajos de instalación en edificios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL637 Chojnicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren miejscowości w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica, powiat Człuchowski, województwo pomorskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 122 instalacji fotowoltaicznych:

— min. 3,3 kWp – 39 szt.,

— min. 4,29 kWp – 80 szt.,

— min. 6,6 kWp – 1 szt.,

— min. 8,58 kWp – 1 szt.,

— min. 9,24 kWp – 1 szt.

Łącznie o mocy min. 496,32 kWp,(w tym 83 na budynkach mieszkalnych,30 na budynkach gospodarczych/niemieszkalnych oraz 9 na gruncie).

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgłoszenia wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru instalacji fotowoltaicznych do operatora energii elektrycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis w Rozdziale III ust.4 SIWZ oraz załączniki do SIWZ:Załącznik 4a Projekty budowlane i Załącznik 5a Wykaz lokalizacji,a także Załącznik 11a Wzór umowy.

Wskazane w Załączniku 5a lokalizacje mogą ulec zmianie, jednak ich łączna ilość pozostanie bez zmian - Zamawiający wskaże wówczas Wykonawcy inną lokalizację montażu instalacji.

Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, na które będzie udzielona gwarancja Producenta i gwarancja Wykonawcy. Urządzenia nie mogą być prototypowe. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia może brać udział podwykonawca. Wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile informacje te znane są Wykonawcy). Wskazanie to nastąpi w formularzu Oferty oraz w Części II sekcja D JEDZ.Jeżeli Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa, Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn.zm.). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi na prace instalacyjno-montażowe (G) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Moc zaproponowanych paneli fotowoltaicznych (J1) / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr Umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.10.03.01-22-0088/16-00 z dnia 28.02.2019r. Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 32 instalacji solarnych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
45330000 Trabajos de fontanería
45261215 Revestimiento de cubiertas con placas solares
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45223200 Obras de estructura
09330000 Energía solar
09332000 Instalación solar
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL637 Chojnicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren miejscowości w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica, powiat Człuchowski, województwo pomorskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 32 instalacji solarnych:

— min. 3 kW – 13 szt. (2 panele),

— min. 4,5 kW – 19 szt. (3 panele).

Łącznie o mocy min. 124,5 kW (w tym 28 na budynkach mieszkalnych, 3 na budynkach gospodarczych/niemieszkalnych oraz 1 na gruncie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis w Rozdziale III ust.5 SIWZ oraz załączniki do SIWZ:Załącznik 4b Projekty budowlane i Załącznik 5b Wykaz lokalizacji,a także Załącznik 11b Wzór umowy.

Wskazane w Załączniku 5b lokalizacje mogą ulec zmianie, jednak ich łączna ilość pozostanie bez zmian - Zamawiający wskaże wówczas Wykonawcy inną lokalizację montażu instalacji.

Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, na które będzie udzielona gwarancja Producenta i gwarancja Wykonawcy. Urządzenia nie mogą być prototypowe. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia może brać udział podwykonawca. Wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile informacje te znane są Wykonawcy). Wskazanie to nastąpi w formularzu Oferty oraz w Części II sekcja D JEDZ.Jeżeli Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa, Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi na prace instalacyjno-montażowe (G) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Sprawność zaproponowanych paneli solarnych (J2) / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr Umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.10.03.01-22-0088/16-00 z dnia 28.02.2019r. Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 22 pompy ciepła powietrze-woda

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45330000 Trabajos de fontanería
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45332200 Trabajos de tendido de cañerías de agua
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
42511110 Bombas de calor
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL637 Chojnicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren miejscowości w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica, powiat Człuchowski, województwo pomorskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 22 pompy ciepła powietrze-woda:

— min. 2,025 (0,675 – moc sprężarki) – 8 szt.,

— min. 4,155 (1,385 – moc sprężarki) – 14 szt.

Łącznie o mocy min. 74,37 kW (w tym 19 w budynkach mieszkalnych oraz 3 w budynkach gospodarczych/niemieszkalnych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis w Rozdziale III ust.6 SIWZ oraz załączniki do SIWZ:Załącznik 4c Projekty budowlane i Załącznik 5c Wykaz lokalizacji,a także Załącznik 11c Wzór umowy.

Wskazane w Załączniku 5c lokalizacje mogą ulec zmianie, jednak ich łączna ilość pozostanie bez zmian - Zamawiający wskaże wówczas Wykonawcy inną lokalizację montażu pompy.

Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, na które będzie udzielona gwarancja Producenta i gwarancja Wykonawcy. Urządzenia nie mogą być prototypowe. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia może brać udział podwykonawca. Wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile informacje te znane są Wykonawcy). Wskazanie to nastąpi w formularzu Oferty oraz w Części II sekcja D JEDZ.Jeżeli Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa, Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi na prace instalacyjno-montażowe (G) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Współczynnik wydajności grzewczej zaproponowanej pompy ciepła o mocy min. 2,025 kWT (J3) / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Współczynnik wydajności grzewczej zaproponowanej pompy ciepła o mocy min. 4,155 kWT (J4) / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr Umowy o dofinansowanie projektu: RPPM.10.03.01-22-0088/16-00 z dnia 28.02.2019r. Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek ten,w zakresie doświadczenia,zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie):

— dla Części 1:zrealizował lub realizuje(w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia,tj.polegającej na dostawie i wykonaniu montażu kompletnych systemów fotowoltaicznych-każda o wartości min.1000000,00zł brutto i dotycząca montażu min.50 instalacji fotowoltaicznych,

— dla Części 2:zrealizował lub realizuje(w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia,tj.polegającej na dostawie i wykonaniu montażu kompletnych systemów solarnych o wartości min.150000,00zł brutto i dotyczącej montażu min.15 instalacji solarnych,

— dla Części 3:zrealizował lub realizuje(w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy)co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem zadaniu stanowiącemu przedmiot zamówienia,tj.polegającej na dostawie i wykonaniu montażu kompletnych systemów pomp ciepła o wartości min.75000,00zł brutto i dotyczącej montażu min.10 pomp ciepła.

Warunek ten,w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,zostanie uznany za spełniony,jeśli Wykonawca wykaże,że dysponuje lub będzie dysponować:

I)osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, po uzyskaniu uprawnień w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi, przy realizacji inwestycji z zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi:

— dla Części 1 - co najmniej 1,

— dla Części 2 - co najmniej 1,

— dla Części 3 - co najmniej 1.

II)osobą pełniącą funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami instalacyjnymi elektrycznymi:

— dla Części 1 - co najmniej 1.

III)osobą pełniącą funkcję kierownika robót w branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień w kierowaniu lub nadzorowaniu robót sieci i instalacji sanitarnych:

— dla Części 2 - co najmniej 1,

— dla Części 3 - co najmniej 1.

IV)osobą posiadającą uprawnienia do montażu instalacji: uprawnienia SEP, „E” oraz „D” (ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe:

— dla Części 1 - co najmniej 1,

— dla Części 2 - co najmniej 1,

— dla Części 3 - co najmniej 1.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji, pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z funkcji (dotyczy to zarówno łączenia funkcji w ramach jednej części, jak i zgłoszenia jednego kandydata do pełnienia danej funkcji w więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonawca przedmiot umowy wykona do 30.11.2020r.Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy,który wymaga akceptacji przez Insp.nadzoru i Zamawiającego.Przez termin realizacji przedmiotu zamów.rozumie się zakończenie dostawy oraz wszelkich robót, przeprowadzenie rozruchów technologicznych oraz pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru.Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru musi być potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwest.

Wykonawca,zgodnie z wymaganiami SIWZ,przed zawarciem Umowy zawrze umowę ubezpieczenia OC dotyczącą działalności objętej Przedmiotem Umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:Część1-1500000,00zł;Część2–300000,00 zł;Część3-100000,00zł.

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,osobno dla każdej części zamówienia

Postanowienia umowy zawarto we wzorach-Załącznik 11a,11b,11c do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, w sali konferencyjnej. Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.Otwarcie ofert jest jawne.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców,a także inf.dotyczące cen,terminu wykonania zamówienia,gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internet.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamów. mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępow.na podst.art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Wyk. możne dokonać procedury „self cleaning”.W celu potwierdz.braku podstaw do wykluczenia z postępow.oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,Wykon.będzie obowiązany przedstawić Zam. następujące oświadczenia i dokumenty(w terminach wskazanych w SIWZ):a)jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(dalej:JEDZ),którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji(UE)2016/7 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(Dz.Urz.UEseriaL2016r.Nr3,s.16).JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.JEDZ Wyk.sporządza,pod rygorem nieważności,w postaci elektronicznej,opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.b)wykaz dostaw wykonanych,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,c)dowody,że wskazane przez wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.d)wykaz osób,skierowanych przez Wyk do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania.e)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst.art.24ust.5pkt1PZP.f)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt 13,14 i 21 PZP.g)oświadczenie w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej wart.24ust.1pkt15,22PZP.Na potwierdz.spełn.przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamaw.,Wyk.przedłoży karty katalogowe(techn.) lub dok.równoważne oferow.urządzeń, potwierdzające parametry techniczne wymagane przez Zamaw.-dokumenty określono w Rozdziale VI ust.3 SIWZ.Dokumenty podmiotów zagranicznych określone zostały w Rozdziale VI SIWZ.W przypadku składania oferty wspólnej, dok. potwierdzające brak podstaw wykluczenia muszą złożyć wszyscy Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.Na potwierdz.braku podst. do wykluczenia z postępowania o udziel.zamów.w okolicznościach,o których mowa w art.24 ust.1 pkt.23PZP Wyk.będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji,innych podmiotów,musi udowodnić,że realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczeg.przedstawiając zobow. tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Zamaw.ocenia,czy udostępniane Wykon.przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykaz. spełn.war.udziału i bada,czy podmiot ten nie podl.wyklucz.Zamaw.wymaga wniesienia wadium w wys.określonej dla poszczególnych części:Cz.1 -60000zł,Cz.2 -10000zł.,Cz.3- 4000zł.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Przed zawarciem umowy Wykon.zobowiąz.jest do przedłożenia:kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia,kopię zaświadczeń o przynależności kierownika budowy i kierowników robót do Izby Inżynierów Budownictwa;polisę OC w zakresie prowadz.działaln.;w przypadku Wykon.występujących wspólnie – kopię umowy regulującej ich współpracę.Zamaw.nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzyst. oferty z zastos.aukcji elektronicznej.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/379093 1.Oferta z zał.musi być sporządzona od rygorem nieważności,w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/379093 oraz poczty elektronicznej: friedad@wp.pl.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 2245878001
Fax: +48 2245878000
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Terminy wniesienia odwołania:

a) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 2245878001
Fax: +48 2245878000
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020