Suministros - 449468-2020

Submission deadline has been amended by:  479912-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Biała Podlaska: Reactivos de laboratorio

2020/S 187-449468

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Dirección postal: ul. Terebelska 57–65
Localidad: Biała Podlaska
Código NUTS: PL811 Bialski
Código postal: 21-500
País: Polonia
Persona de contacto: Hubert Gurycz
Correo electrónico: zam.publ@szpitalbp.pl
Teléfono: +48 834147297
Fax: +48 834147297
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpitalbp.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://szpitalbp.eb2b.com.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://szpitalbp.eb2b.com.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa testów do detekcji koronawirusa SARS-CoV2 oraz zestawów do pobierania próbek z nosogardła, do diagnostyki COVID-19 w podziale na 2 części

Número de referencia: ZP.3520/61/20
II.1.2)Código CPV principal
33696500 Reactivos de laboratorio
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa testów do detekcji koronawirusa SARS-CoV2 oraz zestawów do pobierania próbek z nosogardła, do diagnostyki COVID-19 w zautomatyzowanym zamkniętym systemie Real Time PCR w aparacie Gene Xpert w podziale na 2 części.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Testy do wykonywania badań genetycznych w zautomatyzowanym zamkniętym systemie Real Time PCR na aparacie Gene Xpert (producent: Cepheid)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio
33141625 Kits para diagnóstico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL811 Bialski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57–65, 21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pełny opis przedmiotu zamówienia w załączniku do SIWZ 2a.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, okres przez który nie wzrosną ceny ofertowe – 20 %.

2. Znaczenie kodów CPV: 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne; 33141625-7 – zestawy diagnostyczne.

3. Termin zapłaty za zrealizowane dostawy nie może być krótszy niż 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Wymagane wadium: 38 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw do pobierania materiału z nosogardzieli w kierunku koronawirusa na badania genetyczne, w zautomatyzowanym zamkniętym systemie Real Time PCR na aparacie Gene Xpert (producent: Cepheid)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500 Reactivos de laboratorio
33141625 Kits para diagnóstico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL811 Bialski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57–65, 21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pełny opis przedmiotu zamówienia w załączniku do SIWZ 2a.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, termin dostawy – 20 %, okres przez który nie wzrosną ceny ofertowe – 20 %.

2. Znaczenie kodów CPV: 33696500-0 – odczynniki laboratoryjne; 33141625-7 – zestawy diagnostyczne.

3. Termin zapłaty za zrealizowane dostawy nie może być krótszy niż 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Wymagane wadium: 2 300,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1.5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

1.6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oraz oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

1.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1.7.1. o których mowa w rozdz. VIII B ust. 1.1 SIWZ– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

1.7.2. o których mowa w rozdz. VIII B ust. 1.2–1.4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.7.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

1.7.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII B ust. 1.7.1–1.7.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VIII B ust. 1.7 SIWZ.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

1.9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VIII B ust. 1.1 siwz, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VIII B ust. 1.7.1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VIII B ust. 1.7.1 SIWZ.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII B SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

Uwaga:

Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane w rozdz. VIII B ust. 1 SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

2.1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1.2;

2.2. który nie wykazał, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2.3. wobec, którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Uwaga:

Powyższych postanowień nie stosuje się do wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

1. A. Oświadczenie wstępne wykonawcy składane wraz z ofertą

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu ułatwienia wykonawcy wypełnienie dokumentu JEDZ, zamawiający wskazuje link do instrukcji wypełnienia JEDZ opublikowanej przez Urząd Zamówień Publicznych:

(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf).

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

2. Inne dokumenty składane wraz z ofertą

1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

2. Wypełnione formularze cenowe zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z rozdz. IV ust. 19 SIWZ).

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – dokument wadium (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy.

Uwaga:

Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VIII C ust. 1–2 i 4 SIWZ wspólnie.

Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

3. Oświadczenia i dokumenty składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r, poz. 229 z późn. zm.), zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy od daty podpisania oświadczenia do dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy, tj. włączenie do grupy kapitałowej, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji złożonego w ofercie oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Uwaga:

Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdz. VIII D SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19, dużą ilością zachorowań w rejonie, potrzebą wykonywania dużej ilości badań, a w związku z tym, potrzebą zapewnienia ciągłej i pilnej dostępności testów w kierunku SARS CoV-2, zasadne staje się udzielenie zamówienia z wykorzystaniem możliwości skrócenia terminu składania ofert z 35 dni do 15 dni w trybie art. 43 ust. 2 w zw. z ust. 2B pkt 2 ustawy Pzp.

Jesteśmy jedynym szpitalem w północnej części woj. lubelskiego, który posiada laboratorium PCR wyposażone w dwa analizatory Gene Xpert i dysponujemy możliwością wykonywania dużej ilości badań. Wykonywanie badań zależne jest w pełni od dostępu testów, będących przedmiotem niniejszego postępowania.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 12:30
Lugar:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57–65, budynek Centrum Dydaktyczno-Administracyjnego, I piętro, pok. 105.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Kryteria oceny ofert:

Cena 60 %; termin dostawy 20 %; okres przez który nie wzrosną ceny ofertowe 20 %.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: (www.szpitalbp.eb2b.com.pl), dalej jako „platforma zakupowa”, „platforma” lub system, i pod nazwą postępowania: ZP.3520/61/20. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały szczegółowo opisane w rozdziale III SIWZ.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę składa się w zakładce: „Załączniki”. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty został szczegółowo opisany w rozdz. IV SIWZ.

3. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z warunkami umowy przez okres 12 miesięcy.

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się:

3.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;

3.2. w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1;

3.3. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3.4. odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

3.5. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwoła nie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3.6. jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020