Suministros - 449470-2020

25/09/2020    S187

Bélgica-Gante: Aparatos para radiología

2020/S 187-449470

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Dirección postal: Groenebriel 1
Localidad: Gent
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Código postal: 9000
País: Bélgica
Persona de contacto: mevrouw Katia Dhuyvetter
Correo electrónico: katia.dhuyvetter@azstlucas.be
Teléfono: +32 92246131
Fax: +32 92245354
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.azstlucas.be
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/378/OH/2019
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Hybride Zaal

Número de referencia: 2019-026-MIT-KD
II.1.2)Código CPV principal
33111000 Aparatos para radiología
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek, Groenebriel 1 in 9000 Gent.

II.2.4)Descripción del contrato:

Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een Hybride Zaal voor gebruik door de disciplines vaat-, neuro- en orthopedische chirurgie, inclusief de uitgebreide infrastructurele verbouwingswerken met recuperatie van de bestaande lampen en pendels in de lokalen waar de Hybride Zaal zal geïnstalleerd worden. De Hybride Zaal zal voorzien worden in het bestaande OK waarbij twee van de huidige operatiezalen zullen aangepast worden aan de noden van een Hybride Zaal, binnen de grenzen inzake technische mogelijkheden van deze locatie. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de infrastructuurwerken ook onafgebroken moeten kunnen doorgaan in de maanden juni, juli en augustus 2021.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/05/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 3
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver bewijst zijn financiële draagkracht door voorlegging van de recentste jaarrekening of de neergelegde jaarrekening over het laatste beschikbare boekjaar, te voegen bij zijn aanvraag tot deelneming. Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de nodige balans en resultatenrekening zelf digitaal ophalen via de Telemarc toepassing na opening van de offertes.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Geen negatief eigen vermogen in het laatste boekjaar.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een volledige lijst van het aantal, de kwalificaties en de corresponderende contactgegevens van de applicatiespecialisten die ter beschikking staan van de onderneming;

2. de inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming relevante referenties van ziekenhuizen waar gelijkaardige opdrachten door hem zijn uitgevoerd. De referenties dienen opgegeven te worden in bijlage B;

3. de inschrijver bewijst zijn notificatie bij het FAGG voor de distributieactiviteit van de aangeboden medische hulpmiddelen;

4. de inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming de nodige attesten of verklaringen waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over een eigen technische dienst/dienst na verkoop/herstellingsplaats;

5. de inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een geldig ISO 9001 of ISO 13485 attest.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Het aantal beschikbare applicatiespecialisten voor het aangeleverde type toestel dient minimaal twee te bedragen, dit om de aanbestedende overheid ervan te verzekeren dat er voldoende support op applicatie vlak kan worden gegeven door de inschrijver, zowel tijdens de installatie als bij de dienst na verkoop.

De ondersteuning door deze applicatiespecialisten dient in het Nederlands plaats te vinden;

2. In een nota relevante referenties beschrijft de inschrijver minstens drie referenties van verschillende ziekenhuizen waar gelijkaardige hybride zalen door de inschrijver zelf geleverd en geïnstalleerd werden in de afgelopen vijf jaar, waarvan minstens een referentie voor een gelijkaardige opdracht inclusief uitgebreide infrastructuurwerken.

De inschrijver toont aan/maakt aannemelijk dat deze referenties uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en de voorwaarden van de overeenkomst. Het wordt aannemelijk geacht dat een opdracht goed is uitgevoerd door met name:

— het voorleggen door de inschrijver van een certificaat van goede uitvoering voor de betrokken opdracht,

— het voorleggen door de inschrijver van een PV van oplevering voor de betrokken opdracht,

— andere concrete schriftelijke informatie die de inschrijver verstrekt en die de goede uitvoering zoals hoger bedoeld bevestigt (te voegen bij de aanvraag tot deelneming),

3. een bewijs hiervan wordt bij de aanvraag tot deelneming gevoegd;

4. de technische dienst van de inschrijver dient minstens 2 technische medewerkers in loondienst te hebben, dit om de aanbestedende overheid ervan te verzekeren dat er voldoende support op technisch vlak kan worden gegeven door de inschrijver, zowel tijdens de installatie als bij de dienst na verkoop. De ondersteuning van deze technische dienst/dienst na verkoop/herstellingsplaats dient in het Nederlands plaats te vinden. Indien de installatie wordt uitgevoerd door niet-Nederlandstaligen, dan dient de inschrijver een projectmanager aan te stellen die de rechtstreekse communicatie met de projectmanager van de aanbestedende overheid verzorgt. Deze projectmanager garandeert aldus dat de wensen van de aanbestedende overheid tijdens het installatieproces, correct vertaald worden, opdat miscommunicatie als gevolg van een taalverschil niet aan de basis liggen van vertragingen of fouten bij de installatie;

5. een geldig ISO 13485 of ISO 9001 certificaat aangaande het kwaliteitsmanagement dat werd opgezet door de leverancier of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Een verklaring opgesteld door de inschrijver zelf volstaat niet.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zie selectieleidraad.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.5)Información sobre la negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Ondernemingsrechtbank
Dirección postal: Opgeëistenlaan 401 E
Localidad: Gent
Código postal: 9000
País: Bélgica
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020