Suministros - 449471-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Contadores de agua

2020/S 187-449471

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Olsztynie
Número de identificación fiscal: 011263946
Dirección postal: ul. Kasprowicza 1
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Código postal: 10-219
País: Polonia
Persona de contacto: Ewelina Gulewicz
Correo electrónico: dzp.ol@amw.com.pl
Teléfono: +48 895363100
Fax: +48 895363180
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://amw.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://amw.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://amw.eb2b.com.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: agencja wykonawcza
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wraz z wymianą urządzeń pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy) w kwaterach mieszkalnych w podziale na 3 części

Número de referencia: DZP-OO.2610.463.2020
II.1.2)Código CPV principal
38421100 Contadores de agua
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z wymianą urządzeń pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy mieszkaniowych) w podziale na 3 części.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części:

1) część nr 1 – wymiana 431 szt. wodomierzy zimnej i ciepłej wody mieszkaniowych na wodomierze z odczytem radiowym wraz z usługą odczytu wskazań wodomierzy raz w roku na koniec roku kalendarzowego przez okres 4 lat;

2) część nr 2 – wymiana 147 szt. ciepłomierzy mieszkaniowych mechanicznych na ciepłomierze ultradźwiękowe z odczytem radiowym wraz z usługą odczytu wskazań ciepłomierzy raz w roku na koniec roku kalendarzowego przez okres 4 lat;

3) cześć nr 3 – wymiana 3 szt. wodomierzy budynkowych wraz z podejściami, w których powinny być zamontowane zawory zwrotne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wymiana 431 szt. wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze z odczytem radiowym wraz z odczytem wskazań wodomierzy raz w roku na koniec roku kalendarzowego przez okres 4 lat

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38421100 Contadores de agua
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Węgorzewo, Gołdap, Giżycko, Elbląg, Szczytno, Lidzbark Warmiński, Morąg.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i wymiana 431 sztuk wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody o średnicy 1/2 cala i przepływie 1,6 m3/h na wodomierze z odczytem radiowym w miejscowościach: Gołdap, ul. Żeromskiego 12A – 72 szt. DN 15 mm o przepływie 1,6 m3/h zamontowanych w szachtach instalacyjnych na klatce schodowej z.w. + c.w., w miejscowości Węgorzewo, ul. Jana Pawła II 4A – 50 szt. DN 15 mm o przepływie 1,6 m3/h zamontowanych w szachtach instalacyjnych w mieszkaniu z.w. + c.w., w miejscowości Giżycko, ul. Wojska Polskiego 5A – 32 szt. DN 20 mm o przepływie 2,5 m3/h zamontowanych w szachtach instalacyjnych na klatce schodowej z.w., w miejscowości Elbląg, ul. Lotnicza 11A – 100 szt. DN 15 mm o przepływie 1,6 m3/h zamontowanych w szachtach instalacyjnych na klatce schodowej z.w. + c.w., w miejscowości Morąg, ul. Wojska Polskiego 33A – 49 szt. DN 15 mm o przepływie 1,6 m3/h zamontowanych w szachtach instalacyjnych w mieszkaniu z.w. + c.w., w miejscowości Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 4A – 32 szt. DN 15 mm o przepływie 1,6 m3/h zamontowanych w szachtach instalacyjnych na klatce schodowej z.w. i c.w., ul. Ornecka 4C – 48 szt. DN 15 mm o przepływie 1,6 m3/h zamontowanych w szachtach instalacyjnych na klatce schodowej z.w. i c.w., w miejscowości Szczytno, ul. Boh. Września 13 – 48 szt. DN 15 mm o przepływie 1,6 m3/h zamontowanych w szachtach instalacyjnych na klatce schodowej z.w. + c.w. Urządzenia powinny mieć datę produkcji taką samą jak rok montażu oraz klasę metrologiczną R – 80 (klasa B), powinny być odporne na magnesy neodymowe oraz posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar, urządzenia powinny posiadać sygnalizację przepływu wstecznego oraz sygnalizację manipulacji, trwałość modułu radiowego min. 5 lat, system nie powinien zawierać urządzeń pośrednich na klatkach schodowych, w trakcie wykonywania wymiany Wykonawca powinien dokonać spisu numeru i stanu demontowanego oraz nowego urządzenia na dzień wymiany nowe wodomierze powinny zostać oplombowane plombą numeryczną (śrubunki montażowe), i przekazać protokół stanów urządzeń Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni od daty wykonania usługi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 45
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wymiana 147 szt. ciepłomierzy mieszkaniowych mechanicznych na ciepłomierze ultradźwiękowe z odczytem radiowym i odczytem wskazań ciepłomierzy raz w roku na koniec roku kalendarzowego przez okres 4 lat

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38421100 Contadores de agua
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gołdap, Elbląg, Szczytno, Lidzbark Warmiński

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i wymiana 147 szt. ciepłomierzy mieszkaniowych DN 15 o przepływie 0,6 m3/h na ciepłomierze ultradźwiękowe z integrowanym modułem do odczytu radiowego usytuowanych w szachtach instalacyjnych na klatce schodowej w miejscowości: Gołdap, ul. Żeromskiego 12A – 32 szt. zamontowanych na powrocie, w miejscowości Szczytno, ul. Boh. Września 13 – 24 szt. zamontowanych na powrocie, w miejscowości Elbląg, ul. Lotnicza 11A – 51 szt. zamontowanych na zasileniu, w miejscowości Lidzbark Warmiński, ul. Orneckiej 4A – 16 szt zamontowanych na powrocie, ul. Orneckiej 4C – 24 szt. zamontowanych na powrocie. Wymiana na ciepłomierze ultradźwiękowe z integrowanym modułem do odczytu radiowego, w tym usługa, tj. odczyt raz w roku wykonany na koniec roku kalendarzowego przez 4 lata od dnia podpisania umowy, przelicznik nowych ciepłomierzy powinien zapamiętywać wskazania zużycia energii na połowę i koniec miesiąca z ostatnich 12 miesięcy, urządzenia powinny mieć datę produkcji taką samą jak rok montażu oraz klasę min. B, powinny być odporne na magnesy neodymowe oraz posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar, urządzenia powinny posiadać sygnalizację przepływu wstecznego oraz sygnalizację manipulacji, trwałość modułu radiowego min. 5 lat, system nie powinien zawierać urządzeń pośrednich na klatkach schodowych, po wymianie nowe ciepłomierze powinny zostać oplombowane plombą numeryczną (śrubunki montażowe wraz z czujnikiem temperatury), powinny zostać spisane protokoły montażu ze wskazaniem zdemontowanych urządzeń (numer i stan) oraz wskazaniem początkowym nowych urządzeń (numer i stan), protokoły z wymiany powinny zostać potwierdzone podpisem mieszkańca lub administratora, wszystkie ciepłomierze zamontowane są w szachtach instalacyjnych usytuowanych na klatce schodowej.

W trakcie wykonywania wymiany Wykonawca powinien dokonać spisu numeru i stanu demontowanego oraz nowego urządzenia na dzień wymiany i przekazać protokół stanów urządzeń Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni od daty wykonania usługi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 45
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wymiana 3 szt. wodomierzy budynkowych wraz z podejściami w których powinny być zamontowane zawory zwrotne

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38421100 Contadores de agua
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Morąg.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i wymiana 3 szt. wodomierzy budynkowych wraz z podejściami, w których powinny być zamontowane zawory zwrotne, w miejscowości Morąg przy ul. Wojska Polskiego 33A, tj. wodomierz z.w. 1 szt. DN 25 o przepływie 6 m3/h; sparowany wodomierz c.w. 1 szt. DN25 o przepływie 4 m3/h; z wodomierzem cyrkulacyjnym c.w. 1 szt. DN 20 o przepływie 4 m3/h. Urządzenia powinny mieć datę produkcji taką samą jak rok montażu oraz klasę metrologiczną R – 80 (klasa B), powinny być odporne na magnesy neodymowe oraz posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar.

W trakcie wykonywania wymiany Wykonawca powinien dokonać spisu numeru i stanu demontowanego oraz nowego urządzenia na dzień wymiany i przekazać protokół stanów urządzeń Zamawiającemu najpóźniej w terminie 14 dni od daty wykonania usługi.

Odczyt radiowy i przekazywanie danych powinny spełniać następujące warunki (dotyczy części nr I oraz nr II):

a) odczyt radiowy powinien być wykonywany: na dzień 31 grudnia;

b) plik tekstowy powinien być w standardzie polskich znaków Windows 1250;

c) plik powinien zawierać następujące informacje:

— nr urządzenia,

— datę odczytu w formacie RRRR-MM-DD,

— odczyt licznika,

— separator części dziesiętnej – przecinek,

— separator tysięcy – nie występuje,

— dokładność odczytu do 2. miejsca po przecinku,

— uwagi (np. informacje o działaniu urządzenia),

— plik powinien zawierać odczyty każdego ciepłomierza łub wodomierza,

— na każdy budynek należy dostarczyć oddzielny plik odczytów lokalnych, np.:

kolejność: nr licznika, data odczytu, stan. format daty RRRR-MM-DD znak separatora pól; kwalifikator tekstu " linia pliku.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 45
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2) Wstępnym potwierdzeniem wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie w formie JEDZ.

2.1) Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do przedłożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale V ust. 1 SIWZ, tj.: w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej platformy https://amw.eb2b.com.pl, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z dowodami potwierdzającymi, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz. VI SIWZ ust. 2 pkt 1 lit. a, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, ciąg dalszy w cz. III.1.2.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ciąg dalszy części III.1.1:

5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 1 lit. a, składa dokument, o którym mowa w ust. 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8) Dokumenty, o których mowa w pkt 4, 5, 6 i 7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi potwierdzić, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w opisie przedmiotu zamówienia, tzn. że Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego kartę charakterystyki lub kartę katalogową lub zdjęcie z opisem lub opisy lub rysunki lub szkice lub inne dokumenty oferowanych produktów sporządzone przez Wykonawcę, producenta lub przedstawiciela producenta oferowanego produktu, potwierdzającego zgodność z głównymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczególności: data produkcji taka sama jak rok montażu, klasa metrologiczną R – 80 (klasa B), odporność na magnesy neodymowe, legalizacja Głównego Urzędu Miar, sygnalizacja przepływu wstecznego, sygnalizacja manipulacji, trwałość modułu radiowego min. 5 lat, pamięć zużycia energii na połowę i koniec miesiąca z ostatnich 12 miesięcy. Ponadto karta może zawierać zdjęcie oferowanego urządzenia w formacie A5 lub większym, nazwę, symbol, numer katalogowy, nazwę producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza wydruk ze strony internetowej producenta. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

1. w odniesieniu do okoliczności określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zamawiający żąda przedstawienia: kartę charakterystyki lub kartę katalogową lub zdjęcie z opisem lub opisy lub rysunki lub szkice lub inne dokumenty oferowanych produktów sporządzone przez Wykonawcę, producenta lub przedstawiciela producenta oferowanego produktu, potwierdzającego zgodność z głównymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamienia” – zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informację dotyczące składanych dokumentów i oświadczeń zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej https://amw.eb2b.com.pl, nastąpi w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-127 Olsztyn, sala konferencyjna, pokój nr 233 (2 piętro), POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa;

2) administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia ogólnego, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników. Pozostałe informacje znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020