Suministros - 449478-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Świnoujście: Productos lácteos

2018/S 198-449478

Komenda Portu Wojennego Świnoujście, ul. Steyera 28, A la atención de: Mirosława jabłonowska, Anna Jurczyk, Ida Suchomska, Świnoujście 72-600, Polonia. Teléfono: +48 261242581. Fax: +48 261242309. Correo electrónico: kpws.elektronizacja@ron.mil.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 4.10.2018, 2018/S 191-432916)

Objeto:
CPV:15500000

Productos lácteos

Texto que se deberá añadir:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zaszyfrowanego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej kpws.elektronizacja@ron.mil.pl w taki sposób, aby dokument dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy.

Formularz JEDZ zostanie wstępnie wypełniony przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł uzupełnić swoje dane w serwisie eESPD na stronie:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

2. W przypadku wezwania Zamawiającego do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca w odpowiedzi na ww. wezwanie przesyła JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie musi szyfrować tego dokumentu.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożony przez każdego z nich. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, złożył oświadczenie JEDZ.

6. Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ).

Uwaga:

W myśl znowelizowanych w dniu 22.6.2016 r. przepisów ustawy Pzp, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 11, przed zamieszczeniem przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp jest czynnością nieskuteczną. Oznacza to, iż Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą musi ponownie złożyć ten dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.

W przypadku zaniechania tej czynności przez Wykonawcę, zostanie on wezwany do uzupełnienia z mocy art. 26 ust. 3, względnie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.