Supplies - 449484-2020

25/09/2020    S187

Belgium-Courtrai: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 187-449484

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AZ Groeninge vzw
Postal address: Kennedylaan 4
Town: Kortrijk
NUTS code: BE254 Arr. Kortrijk
Postal code: 8500
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Liesbet Toye
E-mail: Liesbet.toye@azgroeninge.be
Telephone: +32 56635415
Fax: +32 56635408
Internet address(es):
Main address: www.azgroeninge.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/538/UV/2020
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming — Raamovereenkomst voor aankoop van was en desinfectietoestellen voor flexibele warmtegevoelige endoscopen

Reference number: 2020/561
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE254 Arr. Kortrijk
Main site or place of performance:

AZ Groeninge vzw, Kennedylaan 4, te 8500 Kortrijk.

II.2.4)Description of the procurement:

Raamovereenkomst voor aankoop van was en desinfectietoestellen voor flexibele warmtegevoelige endoscopen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x werkkapitaal/totale bezittingen +

0,847 x totaal van ingehouden winsten/totale bezittingen +

3,107 x winst voor belastingen en interest/totale bezittingen +

0,420 x boekwaarde van de bezittingen/boekwaarde van de schulden +

0,998 x omzet/totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Minimumeis: uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

Wanneer de score lager is:

— is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht,

— in voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven,

— én zal de aanbieder toch een borg van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De aanbestedende overheid heeft het recht om op basis van de verklaring door de revisor de kandidaat al dan niet te weren.

De aanbestedende overheid heeft tevens, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1.

— drie gelijkaardige referenties uit de laatste drie jaar;

— de inschrijver dient tevens aan te tonen dat op basis van referenties en of werkwijze dat de gevraagde interventietijd kan gerespecteerd worden. Met name: bij defect dient de leverancier binnen de 24 uur of max. 48 uur een oplossing te bieden = een oplossing waarbij men opnieuw kan verdergaan met een werkend toestel. Binnen de 24 uur, of max. 48 uur betekent hierbij werkdag +1. Waarbij het weekend niet meegerekend wordt.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Dit criterium geldt als minimumvereiste.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 09/11/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
Postal address: Burgemeester Nolfstraat 10A
Town: Kortrijk
Postal code: 8500
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2020