Suministros - 449493-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Plovdiv: Máquinas y aparatos con una función propia

2020/S 187-449493

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Meditsinski universitet — Plovdiv
Número de identificación fiscal: 000455471
Dirección postal: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A
Localidad: Plovdiv
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código postal: 4000
País: Bulgaria
Persona de contacto: prof. d-r Mariana Murdzheva, dm, mzm
Correo electrónico: intrel@meduniversity-plovdiv.bg
Teléfono: +359 32602321
Fax: +359 32602534
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://meduniversity-plovdiv.bg
Dirección del perfil de comprador: https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524/3932-00512-2020-0015_aparati_fni
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на научно оборудване по проекти, финансирани от

II.1.2)Código CPV principal
31640000 Máquinas y aparatos con una función propia
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка е доставка на научно оборудване за реализиране на проекти към фонд „Научни изследвания“ — Министерство на образованието и науката, обособено в 3 позиции:

— обособена позиция № 1 „СО2 инкубатор“,

— обособена позиция № 2 „Система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури“,

— обособена позиция № 3 „Перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори“.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

СО2 инкубатор

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31640000 Máquinas y aparatos con una función propia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Медицински университет, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А или друг, посочен от възложителя адрес в гр. Пловдив.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка и инсталиране на СО2 инкубатор и осигуряване на гаранционен срок.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Обособената позиция се реализира по проект договор № КП-06-ПН33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ към ФНИ, МОН.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Система за наблюдение и мониторинг на клетъчни култури

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31640000 Máquinas y aparatos con una función propia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Медицински университет, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А или друг, посочен от възложителя адрес в гр. Пловдив

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на система за мониторинг и наблюдение на клетъчни култури.

В предмета на поръчката е включено: доставка, инсталиране, осигуряване на гаранционен срок и гаранционно поддържане по време на гаранционния срок.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Обособената позиция се реализира във връзка с проект договор № КП-06-ПН33/12-2019 „Възпаление и митохондриална функция при деца с разстройство от аутистичния спектър“ към ФНИ, МОН.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31640000 Máquinas y aparatos con una función propia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Медицински университет, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А или друг, посочен от възложителя адрес в гр. Пловдив

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка, инсталиране и осигуряване на гаранционен срок на перфузионна система за клетъчни култури — перисталтична помпа за ниска поточна скорост и прилежащи маркучи и конектори.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Допълнителни предложения / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Тази обособена позиция се реализира при изпълнението на проект с договор № КП-06-М21/9 от 18.12.2018 г. „Ефект на митохондриалните инхибитори in vitro и ex vivo върху резистентна и рецидивираща остра лифмобластна левкемия в детската възраст“ към фонд „Научни изследвания“.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 113-273731
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020