Suministros - 449503-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Plovdiv: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 187-449503

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Meditsinski universitet — Plovdiv
Número de identificación fiscal: 000455471
Dirección postal: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A
Localidad: Plovdiv
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código postal: 4000
País: Bulgaria
Persona de contacto: prof. d-r Mariana Murdzheva, dm, mzm
Correo electrónico: intrel@meduniversity-plovdiv.bg
Teléfono: +359 32602321
Fax: +359 32602534
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://meduniversity-plovdiv.bg
Dirección del perfil de comprador: https://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-общ_пор/3929-00512-2020-0012__sftv_ii-perimed
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на софтуер и софтуерни лицензии за Медицински университет — Пловдив

II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка е обособен в 3 обособени позиции, както следва:

1. По обособена позиция № 1 „Доставка на самостоятелен софтуерен пакет за статистически анализ в биомедицинските науки и 2 лиценза за работа с него“.

2. По обособена позиция № 2 „Доставка на софтуер за Фармакоикономически анализи и 1 лиценз за работа с него“.

3. По обособена позиция № 3 „Доставка на софтуер с математически инструментариум за математическо моделиране, симулационно моделиране и инструментариум по биоинформатика и 1 лиценз за работа с него“.

В предмета на поръчката се включва:

— доставка на софтуера до мястото на доставка и инсталиране/интегриране или осигуряване на отдалечен достъп за инсталиране/интегриране на продукта,

— предоставяне на лиценз/и за ползване съгласно техническата спецификация,

— гаранционно поддържане в рамките на гаранционния срок.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 27 609.15 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на самостоятелен софтуерен пакет за статистически анализ в биомедицинските науки и 2 лиценза за работа с него

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48180000 Paquetes de software médico
48463000 Paquetes de software estadístico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив, Медицински университет, бул. „Пещерско шосе“ № 66, КАСИМ

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обществената поръчка включва:

— доставка на софтуера и инсталиране/интегриране или осигуряване на отдалечен достъп за инсталиране/интегриране на продукта,

— предоставяне на лиценз/и за ползване съгласно техническата спецификация,

— гаранционно поддържане в рамките на гаранционния срок.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на софтуер за фармакоикономически анализи и 1 лиценз за работа с него

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48180000 Paquetes de software médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив, Медицински университет, бул. „Пещерско шосе“ № 66, УМБАЛ „Св. Георги“, КАСИМ

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обществената поръчка включва:

— доставка на софтуера и инсталиране/интегриране или осигуряване на отдалечен достъп за инсталиране/интегриране на продукта,

— предоставяне на лиценз/и за ползване съгласно техническата спецификация,

— гаранционно поддържане в рамките на гаранционния срок.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на софтуер с математически инструментариум за математическо моделиране, симулационно моделиране и инструментариум по биоинформатика и 1 лиценз за работа с него

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48180000 Paquetes de software médico
48462000 Paquetes de software matemático o predictivo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив, Медицински университет, бул. „Пещерско шосе“ № 66, УМБАЛ „Св. Георги“, КАСИМ

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обществената поръчка включва:

— доставка на софтуера и инсталиране/интегриране или осигуряване на отдалечен достъп за инсталиране/интегриране на продукта,

— предоставяне на лиценз/и за ползване съгласно техническата спецификация,

— гаранционно поддържане в рамките на гаранционния срок.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

С решение № Р-2653/18.11.2019г. е открита „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на софтуер и софтуерни лицензии за Медицински университет — Пловдив“. В предмета на обществената поръчка са включени 4 обособени позиции за доставка на различни видове софтуери. Цялата документация ведно с решение, обявление и приложения към документацията са публикувани в профила на купувача на адрес: http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524/3896-00512-2019-Perimed-Software. В предварително обявения срок за получаване на оферти не е подадена нито една оферта за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка по обособени позиции с № 1, 3 и 4. С решение № Р-343/20.02.2020 г. процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена в частта по трите обособени позиции, по които няма подадени оферти, на основание чл. 110, ал. 1 от ЗОП. Въз основа на това и на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради това че в проведената открита процедура не са подадени оферти за участие по обособени позиции с № 1, 3 и 4, се провежда настоящата процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на прекратените в откритата процедура обособени позиции.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-30-2020
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на софтуер и софтуерни лицензии за Медицински университет — Пловдив

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Скуалио България“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 204035837
Dirección postal: р-н „Лозенец“, ул. „Бигла“ № 64, офис № 1
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1164
País: Bulgaria
Correo electrónico: info.bg@squalio.com
Teléfono: +359 893584597
Fax: +359 0000000
Dirección de internet: https://squalio.com/bg/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 664.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 3 230.24 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-31-2020
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на софтуер за фармакоикономически анализи и 1 лиценз за работа с него

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Скуалио България“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 204035837
Dirección postal: р-н „Лозенец“, ул. „Бигла“ № 64, офис № 1
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1164
País: Bulgaria
Correo electrónico: info.bg@squalio.com
Teléfono: +359 893584597
Fax: +359 000000
Dirección de internet: https://squalio.com/bg/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 277.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 6 039.91 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-32-2020
Lote nº: 3
Denominación:

Доставка на софтуер с математически инструментариум за математическо моделиране, симулационно моделиране и инструментариум по биоинформатика и 1 лиценз за работа с него

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Скуалио България“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 204035837
Dirección postal: р-н „Лозенец“, ул. „Бигла“ № 64, офис № 1
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1164
País: Bulgaria
Correo electrónico: info.bg@squalio.com
Teléfono: +359 893584597
Fax: +359 0000000
Dirección de internet: https://squalio.com/bg/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 911.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 18 339.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020