Suministros - 449504-2020

25/09/2020    S187

България-Пазарджик: Училищни учебници

2020/S 187-449504

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СУ „Георги Бенковски“
Национален регистрационен номер: 000344948
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 38
Град: Пазарджик
код NUTS: BG423 Пазарджик
Пощенски код: 4400
Държава: България
Лице за контакт: Юлиян Гацев
Електронна поща: soubenkovski@mail.bg
Телефон: +359 98940916
Факс: +359 898940916
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://sop.bg/soubenkovski-205/
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/soubenkovski-205/
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на учебници

II.1.2)Основен CPV код
22112000 Училищни учебници
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на учебници от 1 до 7 клас

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 49 133.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Просвета — София“ АД;

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на ученици от 1 до 7 клас в СУ „Георги Бенковски“, град Пазарджик за учебната 2020/2021 г.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Просвета — София“ АД

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Избран на ПС / Тежест: 80
Цена - Тежест: 20
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Клет България“ ООД

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 38

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Клет България“ ООД

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Решение на ПС / Тежест: 80
Цена - Тежест: 20
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Изкуства“ ЕООД

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 38

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Изкуства“ ЕООД

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Решение на ПС / Тежест: 80
Цена - Тежест: 20
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Архимед 2“ ЕООД

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 38

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Архимед 2“ ЕООД

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Решение на ПС / Тежест: 80
Цена - Тежест: 20
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство ИК „Рива“ АД

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 38

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство ИК „Рива“ АД

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Решение ПС / Тежест: 80
Цена - Тежест: 20
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Домино“ ЕООД

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22112000 Училищни учебници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик
Основно място на изпълнение:

Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 38

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Домино“ ЕООД

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Решение на ПС / Тежест: 80
Цена - Тежест: 20
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Процедурата на договаряне без предварително обявление е приложима към доставката на познавателни книжки, учебници и учебни помагала на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост.

Съгласно чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, когато сключва договори на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП и има само 1 поканен участник, възложителят може да не изпраща покана, като посочва необходимата информация за провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след влизането му в сила сключва договор за обществена поръчка.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 13-113
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Просвета — София“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
06/04/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Просвета — София“ АД
Национален регистрационен номер: 131106522
Пощенски адрес: „Земеделска“ № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: prosveta@prosveta.bg
Телефон: +359 8182020
Факс: +359 8182020
Интернет адрес: https://www.prosveta.bg/kontakti
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 552.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 124845
Обособена позиция №: 2
Наименование:

„Клет България“ ООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Клет България“ ООД
Национален регистрационен номер: 130878827
Пощенски адрес: „Никола Тесла“ № 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: support@klett.bg
Телефон: +359 882694561
Факс: +359 882694561
Интернет адрес: https://klett.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 24 881.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-4705
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Изкуства“ ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Изкуства“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 128526690
Пощенски адрес: „Д-р Йордан Йосифов“ № 8б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: izkustva@yahoo.com
Телефон: +359 885347090
Факс: +359 885347090
Интернет адрес: http://www.izkustva.net/contact.html
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 550.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 374
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Архимед 2“ ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Архимед 2“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202097555
Пощенски адрес: „Поручик Христо Топракчиев“ № 11
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: arhimed_2@abv.bg
Телефон: +359 898670640
Факс: +359 898670640
Интернет адрес: http://www.arhimedbg.com
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 962.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2884
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство ИК „Рива“ АД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Рива“ АД
Национален регистрационен номер: 204152370
Пощенски адрес: „Неофит Рилски“ № 70
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: riva@rivapublishers.com
Телефон: +359 29865686
Факс: +359 29865686
Интернет адрес: https://www.rivapublishers.com
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 538.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 00634
Обособена позиция №: 6
Наименование:

Доставка на учебници и учебни помагала, издавани от издателство „Домино“ ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
24/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Домино“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 833105041
Пощенски адрес: „Княз Александър Батенберг“ № 28
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6002
Държава: България
Електронна поща: office@domino.bg
Телефон: +359 42265183
Факс: +359 42265183
Интернет адрес: https://www.domino.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 650.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: Софияу
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2020