Suministros - 449517-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Dobrich: Electricidad

2020/S 187-449517

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina grad Dobrich
Número de identificación fiscal: 000852932
Dirección postal: ul. „Balgariya“ No. 12
Localidad: Dobrich
Código NUTS: BG332 Добрич
Código postal: 9300
País: Bulgaria
Persona de contacto: Elena Anastasova i Margarita Ilieva
Correo electrónico: dobrich@dobrich.bg
Teléfono: +359 58600050
Fax: +359 58600166
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.dobrich.bg
Dirección del perfil de comprador: http://egateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/d7fffaf3-7072-4839-87c0-7c55b54d5d88
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на Община град Добрич

II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за захранване на 59 броя обекти, собственост на Община град Добрич, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществени поръчки (ЗОП)

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 340 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG332 Добрич
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Поръчката се изпълнява в местата на доставка на територията на община град Добрич към включените в електроразпределителната мрежа обекти на възложителя.

II.2.4)Descripción del contrato:

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 59 (петдесет и девет) броя обекти на ниско напрежение за нуждите на Община град Добрич.

За срока на договора възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти при наличие на техническа възможност и финансов ресурс. Общото прогнозно количество на електрическата енергия за период от 1 година е 1 900 MWh/год.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

За срока на договора възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови обекти при наличие на технически възможности и финансов ресурс.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 087-206445
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДОП-124
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 9
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Синергон Енерджи“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 202668908
Dirección postal: район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@synergonenergy.bg
Teléfono: +359 882315112
Fax: +359 882315112
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 340 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 340 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020