Suministros - 449553-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Yambol: Libros de texto

2020/S 187-449553

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Osnovno uchilishte „Nikolay Petrini“
Número de identificación fiscal: 000965474
Dirección postal: ul. „Bitolya“ No. 35
Localidad: Yambol
Código NUTS: BG343 Ямбол
Código postal: 8600
País: Bulgaria
Persona de contacto: Encho Stoyanov Enchev
Correo electrónico: oy_petrini@abv.bg
Teléfono: +359 46664349
Fax: +359 46664349
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ou-petrini.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
Dirección del perfil de comprador: http://www.ou-petrini.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на ОУ „Николай Петрини“ — гр. Ямбол за учебната 2020/2021 година

II.1.2)Código CPV principal
22112000 Libros de texto
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на учебници и учебни помагала по:

— обособена позиция 1 на стойност 47 511,84 с вкл. ДДС — „Клет България“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина“, ул. „Никола Тесла“ № 5, сграда БСР 2, ет. 4, представлявано от Владимир Колев,

— обособена позиция 2 на стойност 3 341,74 с вкл. ДДС — „Просвета — София“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Овча купел“, кв. „Овча купел“, ул. „Земеделска“ № 2, представлявано от Йовка Томова,

— обособена позиция 3 на стойност 4 309,92 с вкл. ДДС — „Сан Про“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Янкул войвода“ № 30, вх. А2, представлявано от Евлоги Петков Савов,

— обособена позиция 4 на стойност 3 843,92 с вкл. ДДС — „Изкуства“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Студенски“, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8б, представлявано от Цеко Стайков

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 49 172.84 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Клет България“ ООД

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22112000 Libros de texto
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG343 Ямбол
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Ямбол, ул. „Битоля“ № 35

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на ОУ „Николай Петрини“ — гр. Ямбол за учебната 2020/2021 година — обособена позиция 1 на стойност 47 511,84 с вкл. ДДС — „Клет България“ ООД

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Съответствие с одобрените на обществен съвет списъци с избрани учебници и учебни помагала / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 1
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Просвета — София“ АД

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22112000 Libros de texto
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG343 Ямбол
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Ямбол, ул. „Битоля“ № 35

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на ОУ „Николай Петрини“ — гр. Ямбол за учебната 2020/2021 година — обособена позиция 2 на стойност 3 341,74 с вкл. ДДС — „Просвета — София“ АД

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Съответствие с одобрените на обществен съвет списъци с избрани учебници и учебни помагала / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 2
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Сан Про“ ООД

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22112000 Libros de texto
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG343 Ямбол
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Ямбол, ул. „Битоля“ № 35

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на ОУ „Николай Петрини“ — гр. Ямбол за учебната 2020/2021 година — обособена позиция 3 на стойност 4 309,92 с вкл. ДДС — „Сан Про“ ООД

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Съответствие с одобрените на обществен съвет списъци с избрани учебници и учебни помагала / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 2
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Изкуства“ ЕООД

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22112000 Libros de texto
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG343 Ямбол
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Ямбол, ул. „Битоля“ № 35

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на ОУ „Николай Петрини“ — гр. Ямбол за учебната 2020/2021 година — обособена позиция 4 на стойност 3 843,92 с вкл. ДДС — „Изкуства“ ЕООД,

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Съответствие с одобрените на обществен съвет списъци с избрани учебници и учебни помагала / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 2
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Мотивите за избор на процедурата по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Познавателните книжка, учебници и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП. Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон авторът на изключителвото право да използва създаденото от него произведения и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на годината. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателните книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобряват, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със заповед № РД 09-48/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебници и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап нот степен на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет, а познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование,

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0000123869/07.04.2020
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас от „Клет България“ ООД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Клет България“ ООД
Número de identificación fiscal: 130878827
Dirección postal: район „Слатина“, ул. „Никола Тесла“ № 5, сграда БСР 2, ет. 4
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1574
País: Bulgaria
Correo electrónico: info@klet.bg
Teléfono: +359 70047400
Fax: +359 70047400
Dirección de internet: https://klett.bg
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 39 593.20 BGN
Valor total del contrato/lote: 39 593.20 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 28-104/03.04.2020
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас от „Просвета — София“ АД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Просвета — София“ АД
Número de identificación fiscal: 131106522
Dirección postal: район „Овча купел“, кв. „Овча Купел“, ул. „Земеделска“ № 2
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1618
País: Bulgaria
Correo electrónico: prosveta@prosveta.bg
Teléfono: +359 28182020
Fax: +359 28182019
Dirección de internet: www.prosveta.bg
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 784.78 BGN
Valor total del contrato/lote: 2 784.78 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 07.04.2020
Lote nº: 3
Denominación:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас от „Сан Про“ ООД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Сан Про“ ООД
Número de identificación fiscal: 813044200
Dirección postal: ул. „Янкул войвода“ № 30, вх. А2
Localidad: Варна
Código NUTS: BG331 Варна
Código postal: 9000
País: Bulgaria
Correo electrónico: promotion@longman-bulgaria.com
Teléfono: +359 52600516
Fax: +359 52600516
Dirección de internet: http://www.longman-bulgaria.com/about_us.php
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 591.60 BGN
Valor total del contrato/lote: 3 591.60 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Д-5046/07.04.2020
Lote nº: 4
Denominación:

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас от „Изкуства“ ЕООД

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Изкуства“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 128526690
Dirección postal: район „Студенски“, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8б
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1700
País: Bulgaria
Correo electrónico: izkustva@yahoo.com
Teléfono: +359 29434724
Fax: +359 29434724
Dirección de internet: www.izkustva.net
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 203.26 BGN
Valor total del contrato/lote: 3 203.26 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Доставка на учебници и учебни помагала ще се извърши до 4.09.2020 г

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 298007315
Dirección de internet: www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020