Servicii - 449579-2019

25/09/2019    S185

Luxemburg-Luxemburg: Contract-cadru multiplu cu relansare a competiției pentru furnizarea de studii privind comportamentul – etapa 3

2019/S 185-449579

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)
Adresă: Ariane Building, Route d'Esch 400
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Gilda Capuano
E-mail: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-33059
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5408
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Punerea în aplicare a programelor UE privind sănătatea și protecția consumatorilor, inițiativa „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură” și promovarea produselor agricole

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru multiplu cu relansare a competiției pentru furnizarea de studii privind comportamentul – etapa 3

Număr de referinţă: CHAFEA/2019/CP/01
II.1.2)Cod CPV principal
79300000 Studii de piaţă şi cercetare economică; sondaje şi statistici
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul contractului-cadru este furnizarea de studii legate de comportamentul consumatorului sau al cetățenilor. Astfel de studii vor examina impactul diferiților factori care afectează procesul decizional și comportamentul consumatorilor. Informațiile obținute prin aceste studii vor îmbunătății înțelegerea proceselor de luare a deciziilor a consumatorilor din UE și, prin urmare, vor oferi o bază de dovezi pentru elaborarea politicilor viitoare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Licitația este lansată printr-o procedură deschisă pentru contractele-cadru de servicii cu reluare a competiției. Se prevede atribuirea contractelor-cadru unui minimum de 3 contractanți până la maximum 6. Contractanții sunt așteptați să ofere autorității contractante studii care generează date privind comportamentul, informații și analize privind deciziile consumatorilor și ale cetățenilor, atât în circumstanțe intersectoriale, cât și specifice pieței, având în vedere modelele de comportament, practicile comerciale comune și cadrul de reglementare sau de politică.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru poate fi reînnoit automat de până la 2 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni, cu excepția cazului în care una dintre părți primește o notificare oficială în care se specifică contrariul, cu cel puțin 3 luni înainte de încheierea perioadei în curs. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul pentru consumatori 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 6
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/12/2019
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/12/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

sediul CHAFEA, 12, rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, Drosbach Building, meeting room A03/043, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschiderea ofertelor pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului fiecăruia dintre reprezentanți cu cel puțin 3 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul la sediul său.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/09/2019