Tjänster - 449579-2019

25/09/2019    S185

Luxemburg-Luxemburg: Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran avseende tillhandahållande av beteendeundersökningar - tredje delen

2019/S 185-449579

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)
Postadress: Ariane Building, Route d'Esch 400
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Gilda Capuano
E-post: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-33059
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/chafea/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5408
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Implementering av EU:s program för hälso- och konsumentfrågor, initiativet ”Bättre utbildning för säkrare livsmedel” (Better Training for Safer Food – BTSF) samt främjande av jordbruksprodukter

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Multipelt ramavtal med förnyad anbudsinfordran avseende tillhandahållande av beteendeundersökningar - tredje delen

Referensnummer: CHAFEA/2019/CP/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79300000 Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet med ramavtalet är att tillhandahålla undersökningar avseende konsumenters och medborgares beteenden. Undersökningarna kommer att granska hur olika faktorer påverkar konsumenters beteende och beslutsfattande. Den information som erhålls genom dessa undersökningar kommer att förbättra förståelsen av EU-konsumenternas beslutsprocesser och därmed tillhandahålla en bevisgrund för framtida beslutsfattande.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
73210000 Forskningsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsinfordran inleds genom ett öppet förfarande avseende ramavtal för tjänster med förnyad anbudsinfordran. Det planeras att ramavtalen tilldelas minst 3 och högst 6 uppdragstagare. Uppdragstagarna förväntas tillhandahålla den upphandlande myndigheten med undersökningar som genererar beteendedata, information och analys om konsumenters och medborgares beslutsfattande, både i sektorsövergripande och marknadsspecifika omständigheter, i ljuset av beteendemönster, allmän affärspraxis och det regleringsmässiga eller politiska ramverket.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet (framework contract – FWC) kan förnyas automatiskt upp till 2 gånger med 12 månader per gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före slutet av den pågående löptiden. En förlängning ändrar inte och skjuter inte upp befintliga skyldigheter.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Konsumentprogram 2014-2020

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 6
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/12/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/12/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Chafeas lokaler, 12, rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, Drosbach Building, meeting room A03/043, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till: CHAFEA-CP-CALLS@ec.europa.eu. Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/09/2019