Suministros - 449585-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Aarhus: Equipos de transporte y productos auxiliares

2020/S 187-449585

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Número de identificación fiscal: 55133018
Dirección postal: Rådhuspladsen 2
Localidad: Aarhus C
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 8000
País: Dinamarca
Persona de contacto: Vibeke Hedelund Pedersen
Correo electrónico: vhp@aarhus.dk
Teléfono: +45 41855831
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.aarhus.dk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Østjyllands Brandvæsen I/S
Número de identificación fiscal: 37164712
Localidad: Aarhus V
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
Correo electrónico: brandvaesen@ostbv.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ostbv.dk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nordjyllands Beredskab I/S
Número de identificación fiscal: 37084166
Localidad: Aalborg
Código NUTS: DK DANMARK
País: Dinamarca
Correo electrónico: mail@nobr.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.nordjyllandsberedskab.dk
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S
Número de identificación fiscal: 34009570
Localidad: Randers C
Código NUTS: DK0 DANMARK
País: Dinamarca
Correo electrónico: post@bsik.dk
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bsik.dk
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opbygning og levering af drejestiger

II.1.2)Código CPV principal
34000000 Equipos de transporte y productos auxiliares
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Opbygning og levering af drejestiger.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Opbygning og levering af drejestiger.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet og betjening / Ponderación: 25 %
Criterio de calidad - Nombre: Levering og service / Ponderación: 25 %
Precio - Ponderación: 50 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Opbygning og levering af 1 drejestige til Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S samt opbygning og levering yderligere 3 drejestiger.

Redningskurv med nyttelast på op til 500 kg og med det størst mulige areal i kurven, serviceaftale på årligt eftersyn samt 10 års eftersyn, udstyr i henhold til bilag 5.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 174-419766
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

— Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2.

— Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

— Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

— Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

— Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

— Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, nr. 7, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:

- Tilbudsgivers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

- Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som ordregiver forventer at indgå aftale med. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020