Suministros - 449593-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Ordenadores de mesa

2020/S 187-449593

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Jagielloński
Número de identificación fiscal: 6750002236
Dirección postal: ul. Gołębia 24
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-007
País: Polonia
Persona de contacto: Alicja Rajczyk
Correo electrónico: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Teléfono: +48 126631068
Fax: +48 126633914
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uj.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: www.przetargi.uj.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)

Número de referencia: 80.272.3.2020
II.1.2)Código CPV principal
30213300 Ordenadores de mesa
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik A do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 147 190.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30237200 Accesorios informáticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik A do SIWZ.

3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w załączniku nr 2 do formularza oferty typ, rodzaj, model, producenta oferowanego sprzętu oraz dołączone opisy techniczne oferowanego sprzętu oraz wydruki wartości wskaźnika CPU Mark pozwalające na ocenę zgodności z zapisami SIWZ.

4. Wykonawca winien wskazać cenę za wszystkie sprzęty wykazane w Załączniku A do SIWZ. Ilości sprzętów w ramach postępowania, są wielkościami orientacyjnymi, a ilości te mogą ulec zmianie (zmniejszeniu w zakresie jednego modelu sprzętu na rzecz zwiększenia ilości sprzętu w zakresie innego modelu sprzętu) w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie umowy.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy zgłoszonego zapotrzebowania (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, do wskazanej jednostki UJ na terenie Krakowa.

6. Zamówienia będą realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej przez poszczególne jednostki organizacyjne UJ (z wyłączeniem Collegium Medicum) o ilości zapotrzebowania na sprzęty komputerowe do Wykonawcy z którym będzie podpisana umowa.

Pozostałe szczegółowe wymagania dotyczące niniejszego zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium merytoryczne odnoszące się do okresu gwarancji i parametrów technicznych / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zawarta na okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy z ewentualną możliwością jej przedłużenia o kolejne 3 miesiące, pod warunkiem niewyczerpania się kwoty umowy.

Opis kryterium merytorycznego zawarty jest w SIWZ.

Zakupy mogą być finansowane ze środków własnych UJ, jak też w ramach projektów finansowanych ze środków instytucji zewnętrznych.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 152-370456
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 80.272.3.2020
Denominación:

Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Mickiewicza 24
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-120
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 300 948.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 147 190.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w kwocie 20 000,00 PLN.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2016 poz. 359 ze zm.).

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum w formacie *zip.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

1. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.); lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

1.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

1.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

1.4. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ z załącznikami.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020