Suministros - 449663-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Lublin: Equipamiento médico

2020/S 187-449663

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. dr. K. Jaczewskiego 7
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-090
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Dorosz
Correo electrónico: zampub@cozl.eu
Teléfono: +48 814541761
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cozl.eu
Dirección del perfil de comprador: www.cozl.eu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego

Número de referencia: COZL/DZP/ED/3411/PN-121/20
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego – 1 szt.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 7 909 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31643100 Aceleradores lineales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego – 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry jakościowe / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w ust. 2 art. 43 Pzp, nie krótszy jednak niż 15 dni. Potrzeba skrócenia terminu składania ofert podyktowana jest rozliczeniem przyznanych środków na zakup akceleratora do dnia 16 listopada 2020 r.

Z uwagi na rodzaj usług świadczonych przez Centrum Onkologii zakup akceleratora poprawi jakość i dostępność nowoczesnej radioterapii. Szpital posiada infrastrukturę niezbędną do zainstalowania aparatury oraz wykwalifikowaną kadrę potrzebną do jej obsługi. Biorąc również pod uwagę realne terminy dostawy, zastosowanie pełnego terminu przewidzianego na składanie ofert, skutkowało by niemożnością wydatkowania środków które zostały przyznane przez Ministerstwo Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii, finansowanego z części 46 – zdrowie, działu 851 – ochrona zdrowia, rozdziału 85149 …

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 157-381645
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Elekta Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Inflancka 4C bud. D
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-189
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 7 909 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Podwykonawca: BWM Budownictwo Wojciech Musielak. Część zamówienia która może zostać zlecona Podwykonawcy: adaptacja pomieszczenia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020