Suministros - 449663-2020

25/09/2020    S187

Polska-Lublin: Urządzenia medyczne

2020/S 187-449663

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. dr. K. Jaczewskiego 7
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Dorosz
E-mail: zampub@cozl.eu
Tel.: +48 814541761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cozl.eu
Adres profilu nabywcy: www.cozl.eu
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego

Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3411/PN-121/20
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego – 1 szt.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 909 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31643100 Akceleratory liniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry jakościowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w ust. 2 art. 43 Pzp, nie krótszy jednak niż 15 dni. Potrzeba skrócenia terminu składania ofert podyktowana jest rozliczeniem przyznanych środków na zakup akceleratora do dnia 16 listopada 2020 r.

Z uwagi na rodzaj usług świadczonych przez Centrum Onkologii zakup akceleratora poprawi jakość i dostępność nowoczesnej radioterapii. Szpital posiada infrastrukturę niezbędną do zainstalowania aparatury oraz wykwalifikowaną kadrę potrzebną do jej obsługi. Biorąc również pod uwagę realne terminy dostawy, zastosowanie pełnego terminu przewidzianego na składanie ofert, skutkowało by niemożnością wydatkowania środków które zostały przyznane przez Ministerstwo Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii, finansowanego z części 46 – zdrowie, działu 851 – ochrona zdrowia, rozdziału 85149 …

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 157-381645
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Elekta Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Inflancka 4C bud. D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-189
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 909 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawca: BWM Budownictwo Wojciech Musielak. Część zamówienia która może zostać zlecona Podwykonawcy: adaptacja pomieszczenia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020