Suministros - 449705-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Sucedáneos del café

2020/S 187-449705

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Dirección postal: ul. Pretficza 28
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-984
País: Polonia
Persona de contacto: jw.
Correo electrónico: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Teléfono: +48 261651080
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.4rblog.wp.mil.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: 4 Regionalna Baza Logistyczna
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa ekstraktu kawy zbożowej (MAT/120/U/2020)

Número de referencia: MAT/120/U/2020
II.1.2)Código CPV principal
15862000 Sucedáneos del café
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa ekstraktu kawy zbożowej wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 532 149.50 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zgodnie z planem dostaw w 2020 roku (Załącznik nr 4 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ).

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekstraktu kawy zbożowej wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin przydatności do spożycia wyrobu / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie „Ilość (zamówienie opcjonalne)”.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 088-209916
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa ekstraktu kawy zbożowej (MAT/120/U/2020)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Unima-Pol Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Dirección postal: ul. Zdrojowa 4
Localidad: Zielona Góra
Código NUTS: PL432 Zielonogórski
Código postal: 65-142
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 532 149.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, zw. dalej „JEDZ”.

B. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5–8 ustawy Pzp.

C. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej zawarte są w rozdziale 6 SIWZ.

D. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP w zakresie rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia w jednej z form wskazanych w rozdziale 6 SIWZ;

2) dokument z wynikami badań przechowalniczych (szczegółowy opis w rozdziale 6 SIWZ).

E. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp.

F. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 9 810,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej z form wskazanych w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 5–6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020