Suministros - 449706-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Radom: Equipo de red

2020/S 187-449706

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Informatyki Resortu Finansów
Dirección postal: ul. Samorządowa 1
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-601
País: Polonia
Persona de contacto: Marcin Mnich
Correo electrónico: sekretariat.CI@mf.gov.pl
Fax: +48 483673626
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.cirf.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, instalacja i konfiguracja narzędzia do monitorowania i analizy incydentów sieciowych w infrastrukturze teleinformatycznej CIRF - Dostawa monitora komunikacji w sieci LAN

Número de referencia: PN/13/20/GDYP
II.1.2)Código CPV principal
32420000 Equipo de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja narzędzia do monitorowania i analizy incydentów sieciowych w infrastrukturze teleinformatycznej CIRF.

1. Zakres zamówienia podstawowego obejmuje:

a) przeprowadzenie szkoleń przedwdrożeniowych autoryzowanych przez producenta rozwiązania dla maksymalnie 5 osób;

b) dostawę sprzętu wraz z rozładunkiem oraz instalację i konfigurację zamówionego sprzętu;

c) przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla 5 administratorów zgłoszonych przez Zamawiającego;

d) przeprowadzenie testów akceptacyjnych systemu do monitorowania sieci;

e) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

f) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na sprzęt na okres co najmniej 36 miesięcy.

2. Zakres zamówienia w ramach prawa opcji obejmuje:

Z powodu ograniczonej liczby znaków w polu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji znajduje się w SIWZ tom III Opis przedmiotu zamówienia, część 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. I pkt 2.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 692 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja narzędzia do monitorowania i analizy incydentów sieciowych w infrastrukturze teleinformatycznej CIRF.

1. Zakres zamówienia podstawowego obejmuje:

a) przeprowadzenie szkoleń przedwdrożeniowych autoryzowanych przez producenta rozwiązania dla maksymalnie 5 osób;

b) dostawę sprzętu wraz z rozładunkiem oraz instalację i konfigurację zamówionego sprzętu;

c) przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla 5 administratorów zgłoszonych przez Zamawiającego;

d) przeprowadzenie testów akceptacyjnych systemu do monitorowania sieci;

e) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

f) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na sprzęt na okres co najmniej 36 miesięcy.

2. Zakres zamówienia w ramach prawa opcji obejmuje:

a) przeprowadzenie szkoleń przedwdrożeniowych autoryzowanych przez producenta rozwiązania dla maksymalnie 5 osób;

b) dostawę sprzętu wraz z rozładunkiem oraz instalację i konfigurację zamówionego sprzętu;

c) przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla 5 administratorów zgłoszonych przez Zamawiającego;

d) przeprowadzenie testów akceptacyjnych systemu do monitorowania sieci;

e) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

f) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 36 miesięcy.

3. Prawo opcji zostanie uruchomienie przez Zamawiającego nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r., poprzez złożenie oświadczenia o jego uruchomieniu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zakres zamówienia w ramach prawa opcji obejmuje:

a) przeprowadzenie szkoleń przedwdrożeniowych autoryzowanych przez producenta rozwiązania dla maksymalnie 5 osób;

b) dostawę sprzętu wraz z rozładunkiem oraz instalację i konfigurację zamówionego sprzętu;

c) przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla 5 administratorów zgłoszonych przez Zamawiającego;

d) przeprowadzenie testów akceptacyjnych systemu do monitorowania sieci;

e) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

f) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na dostarczony sprzęt na okres co najmniej 36 miesięcy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązuje się do świadczeń gwarancyjnych, przez okres (minimum 36 miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu odbioru wdrożenia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 153-374403
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: PN/13/20/GDYP
Denominación:

Dostawa, instalacja i konfiguracja narzędzia do monitorowania i analizy incydentów sieciowych w infrastrukturze teleinformatycznej CIRF – Dostawa monitora komunikacji w sieci LAN

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Passus S. A
Dirección postal: Goraszewska 19
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-910
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 722 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 692 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

5. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

6. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224584801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224584801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Terminy na wniesienie odwołania na:

1) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 10 dni;

2) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy – 15 dni;

3) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4) wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni. Cofnięcie odwołania na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Skarga na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020